เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2012

มี “ความเชี่ยวชาญ” ในพระคำแห่งความชอบธรรม
Be “Skillful” In The Word Of Righteousness

“เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้น ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นผู้เยาว์” (ฮีบรู 5:13)

        ข้อพระคัมภีร์ตอนบนได้บอกถึงส่วนสำคัญของผู้ที่ยังเป็นเด็กในพระคริสต์ คือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหลักของความชอบธรรม หมายความว่าเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องความชอบธรรม
        โดยปราศจากความเข้าใจในความชอบธรรม คริสเตียนไม่สามารถมีชีวิตแห่งชัยชนะเหนือศัตรู เขาจะต้องอยู่ภายใต้ธรรมชาติของโลกนี้ “ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสของวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล” (กาลาเทีย 4:3) นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องเติบโตในพระคริสต์สู่ความเป็นผู้ใหญ่ เอเฟซัส 4:14 กล่าวว่า “เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง” คุณจะต้องปรารถนาที่จะเติบโตในพระคริสต์
        หลังจากที่คุณต้อนรับพระคริสต์และได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณไม่ควรที่จะเป็นทารกในเรื่องฝ่ายวิญญาณ คริสเตียนที่เป็นทารกคือคนที่ดื่มนมแห่งพระคำของพระเจ้า เขายังไม่สามารถเข้าใจถึงเรื่องของความชอบธรรม และขาดความเข้าใจในความจริงฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้ง
        อย่ามัวดื่มแต่นม ทาน “อาหารแข็ง” มากขึ้น “อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว” (ฮีบรู 5:14) คุณจะต้องมีเชี่ยวชาญในหลักของความชอบธรรม จงตระหนักว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายความว่าธรรมชาติของพระเจ้าที่สร้างขึ้นภายในคุณทำให้คุณมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆและมีชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ จงเดินในการตระหนักถึงความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์ และความสมบูรณ์และความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกสำแดงภายในคุณ

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเข้าใจในหลักของความชอบธรรม ในขณะที่ข้าพระองค์ใช้พระคำเรื่องความชอบธรรมของพระองค์ด้วยความเชี่ยวชาญ ข้าพระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะเดินอย่างสม่ำเสมอในชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง และสำแดงความชอบธรรมและความยอดเยี่ยมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 4:1; เอเฟซัส 4:14


Comments are closed