พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2017
มีไฟที่จะทำมากขึ้น
Be Fired Up To Do More

“เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2)

     ในวิวรณ์ 22:7 พระเยซูตรัสว่า “นี่แน่ะ เราจะมาในเร็วๆ นี้ ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้” และในมัทธิว 28:19-20 พระองค์สั่งว่า “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” พระองค์กำลังจะกลับมาในไม่ช้า และพระองค์ได้ประทานคำสั่งแก่เราให้ออกไปประกาศกับโลกนี้ก่อนที่พระองค์จะกลับมา พระองค์ตรัสไว้ในลูกา 19:13 “…จงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมา” นั่นหมายความว่าทำงานต่อไป ประกาศต่อไป นำชายและหญิงมากมายมาถึงความชอบธรรมต่อไป มีความรู้สึกเร่งรีบ วิญญาณที่ร้อนรนในการแบ่งปันข้อความแห่งความรักของพระองค์ทั่วทั้งโลกนี้ เราเป็นผู้รับความชอบธรรมของพระองค์ เป็นแสงสว่างของพระองค์ในโลกที่มือมิดนี้ อิสยาห์ 60:2 กล่าวว่า “เพราะว่าดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า”

ตอนนี้มากกว่าที่เคยเป็นมา เราจะต้องตระหนักถึงตำแหน่งของเราในฐานะแสงสว่างของโลกนี้ และนำเอาแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐไปยังคนทั่วทั้งโลกนี้ เราไม่สามารถมีความอ่อนแอ เฉยชา หรือเงียบเฉยอยู่ได้ เราจะต้องรักษาแสงสว่าง ความร้อนรน ความรีบด่วน และภาระใจสำหรับความต้องการในปัจจุบัน เราเป็นผู้อารักขาข่าวประเสริฐนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศด้วยความรู้และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ในฐานะพยานให้แก่บรรดาประชาชาติ (มัทธิว 24:14)

จำไว้ว่า ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์แห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าที่เปิดเผยแผนการณ์นิรันดร์ของพระองค์สำหรับมนุษยชาติ และมีค่าเพื่อการมีชีวิตอยู่ และถ้าจำเป็นก็เป็นสิ่งที่สามารถยอมตายให้ได้

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานว่า โดยผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐ การเก็บเกี่ยววิญญาณจิตครั้งใหญ่จะได้รับการบันทึกทั่วโลกนี้ ข้าพระองค์ทำลายอำนาจของวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ และทำลายการยึดมั่นของมันเหนือชีวิตของผู้คนทั่วโลกนี้ เมื่อพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์อธิษฐานขอการเพิ่มพูนการทำงานของทูตสวรรค์ ที่จะนำพวกเขามาถึงความจริง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 24:14; มาระโก 16:15-16


Comments are closed