อาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016

มีอิทธิพลต่อโลกของคุณด้วยชีวิตแบบพระคริสต์
Influence Your World With The Christ-life

“ท่านเองเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่าน ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์” (2 โครินธ์ 3:2-3)

    หลายคนมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียน บางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องของการนมัสการพระเจ้า บางคนกล่าวว่าเป็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์ และมีบางคนที่กล่าวว่าเป็นการไปคริสตจักร ถึงแม้ว่าคริสเตียนจะนมัสการพระเจ้า เชื่อในพระเยซูคริสต์ และไปคริสตจักร แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นคริสเตียนที่แท้จริง

การเป็นคริสเตียนคือการแสดงออกชีวิตของพระคริสต์ในมนุษย์ เป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าในบุคคลคนหนึ่ง เป็นการดำเนินของพระเจ้าในมนุษย์ทุกๆ วัน นั่นคือการเป็นคริสเตียน! การเป็นคริสเตียนคือพระคำของพระเจ้าที่ถูกสำแดงออก คริสเตียนดำเนินชีวิตสำแดงพระคำของพระเจ้า

ชีวิตของคุณในฐานะที่เป็นคริสเตียน คือการแสดงออกพระคำของพระเจ้า คุณคือหนังสือของพระคริสต์ ดังนั้นวิถีชีวิตของคุณควรสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นใคร คุณเป็นพยานที่แท้จริง เป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นหลักฐานว่าพระคริสต์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายโดยพระสิริของพระบิดา และดำเนินชีวิตในวันนี้ อาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงสิ่งนี้โดยกล่าวว่าเราเป็นหนังสือที่มีชีวิต

ชีวิตของคุณถูกอ่านโดยทุกคน ดังนั้นคำพูดของคุณ การกระทำ และท่าทีของคุณควรที่จะแสดงออกชีวิตแบบพระคริสต์ต่อคนที่อยู่รอบข้างคุณ มีอิทธิพลต่อโลกของคุณด้วยพระคุณและพระสิริของอาณาจักรของพระเจ้า ส่งผลกระทบต่อคนในโลกของคุณด้วยชีวิตแบบพระคริสต์! นั่นคือการทรงเรียกในชีวิตของคุณ นั่นคือวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณ นั่นคือชีวิตของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้สำแดงพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินไปในโลกนี้ ข้าพระองค์ตระหนักว่าชีวิตของข้าพระองค์สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า! พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นพระหัตถ์ของพระองค์ที่ยื่นออกไปสู่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:26-27; เอเฟซัส 5:1-2; 1 ยอห์น 3:10


Comments are closed