เรา​รู้​อยู่​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย แล้ว​พระ​องค์​จะ​ไม่​ตาย​อีก ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​พระ​องค์​ต่อ​ไป (โรม 6:9)

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเป็นหนึ่งในข้อที่น่าทึ่งที่สุดในโรมบทที่ 6 ทั้งบท เนื่องจากความหมายของข้อนี้ ข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่า “เรารู้อยู่ว่า พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตาย แล้วพระองค์จะไม่ตายอีก…” แต่กล่าวว่า “…พระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตาย แล้วพระองค์จะไม่ตายอีก…” คำถามคือ ใครคือพระคริสต์?

พระคริสต์คือพระเยซูและพระกายของพระองค์ นั่นคือคริสตจักร! พระเยซูทรงเป็นศีรษะ และคริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์ ศีรษะและพระกายรวมกันเป็นพระคริสต์ เมื่อเรียกเป็นบุคคล นั่นคือ “พระเยซู” ในบางกรณีมีการเพิ่มชื่อลงไปเพื่อเรียกพระองค์ว่า “พระเยซูคริสต์” แต่ทุกครั้งที่คุณศึกษาพันธสัญญาใหม่และคุณเห็นคำว่า “พระคริสต์” ยกเว้นบางกรณีที่บริบทชี้ว่าเป็นอย่างอื่น นั่นหมายถึงพระเยซูและคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์

ถ้าความตายไม่มีอำนาจเหนือศีรษะอีกต่อไป มันก็จะไม่มีอำนาจเหนือมือ เหนือขา หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ ของพระกายด้วย ข้อ 10 กล่าวว่า “ด้วย​ว่า​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​นั้น​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​ต่อ​บาป​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ แต่​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​อยู่​นั้น พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​สนิท​กับ​พระ​เจ้า” (โรม 6:10) ช่างเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีจริงๆ! คุณควรอ่านสิ่งนี้และป่าวประกาศว่า “ฉันได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย!” จงมีการตระหนักรู้นี้!

ความตายไม่มีอำนาจเหนือคุณ เพราะว่าผ่านทางพระเยซูคริสต์ คุณมีชีวิตนิรันดร์ นั่นคือคุณได้ถูกนำเข้าไปสู่ชีวิตและสภาพอมตะ (2 ทิโมธี 1:10) ดังนั้นจงอย่ากลัวความตาย เพราะว่าความตายได้ถูกทำให้เป็นอัมพาตแล้ว นั่นคือถูกทำให้พ่ายแพ้โดยพระเยซู ฮีบรู 2:14-15 กล่าวว่า “บุตร​ทั้ง​หลาย​มี​เลือด​และ​เนื้อ​เช่น​กัน​อย่าง​ไร พระ​องค์​ก็​ทรง​มี​ส่วน​เช่น​นั้น​ด้วย​อย่าง​นั้น เพื่อ​โดย​ทาง​ความ​ตาย​นั้น พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​มาร ​ผู้​มี​อำ​นาจ​แห่ง​ความ​ตาย และ​จะ​ทรง​ปลด​ปล่อย​บรร​ดา​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ตก​เป็น​ทาส​มา​ตลอด​ชีวิต​เนื่อง​จาก​ความ​กลัว​ตาย”

เมื่อพระเยซูได้ชัยชนะเหนือความตาย เราอยู่ในพระองค์ เราได้ชัยชนะเหนือความตายและหลุมฝังศพร่วมกับพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่ 1 โครินธ์ 15:54-55 กล่าวว่า “…ความ​ตาย​ก็​ถูก​กลืน​เข้า​ใน​ชัย​ชนะ​แล้ว โอ ความ​ตาย ชัย​ชนะ​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหนโอ ความ​ตาย เหล็ก​ใน​ของ​เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?” ​

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ใช่ตัวฉันเอง แต่คือพระคริสต์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในฉัน และชีวิตซึ่งขณะนี้ฉันดำเนินอยู่ในเนื้อหนังนี้ ฉันดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า! ฉันเป็นอิสระจากความบาปและความตาย! ฉันเป็นผู้มีส่วนร่วมในของธรรมชาติของพระเจ้า! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 15:55-57; โรม 8:2


Comments are closed