พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2017
มีสิ่งดีมากมายภายในคุณ
There are Good Things In You

“ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” (ฟีเลโมน 1:6)

     ในการที่คุณจะเกิดผลในการสื่อสารความเชื่อของคุณ จะต้องมีการตระหนักถึงสิ่งดีที่อยู่ภายในคุณก่อน ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีภายในคุณ บางคนไม่ทราบสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามมองหาบางสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขา พวกเขาพูดดูถูกตัวเองเสมอ จดจ่อที่ความไร้ความสามารถ และความไม่พอใจของพวกเขาเสมอ นั่นไม่ถูกต้อง! มีสิ่งดีมากมายภายในคุณ และคุณจะต้องตระหนักในสิ่งเหล่านั้น

ในฐานะลูกของพระเจ้า ชีวิตของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ “พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27) พระคริสต์อยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงอยู่ในใจของคุณ ตระหนักถึงสิ่งนี้ ยืนยันว่าผู้ที่อยู่ภายในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ นี่หมายความว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป คุณมีความสามารถของพระเจ้าและความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณนั้นอยู่ภายในคุณ คุณสามารถครอบครองในชีวิตได้เพราะว่าคุณมีความชอบธรรมของพระเจ้า คุณเป็นคนพิเศษ!

ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตระหนักถึงสิ่งดีภายในคุณในพระเยซูคริสต์? นั่นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ และสามารถนำมาใช้ได้โดยผ่านทางการตระหนักรู้ พระคำกล่าวว่า “พระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ พวกเขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ ถึงกระนั้น พวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์ และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง’” (สดุดี 82:5-7)

ข้อพระคำนี้แสดงให้เห็นหลายสิ่ง แสดงให้เห็นว่าทำไมชีวิตของคนมากมายจึงทุกข์ทรมานและตายเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แม้ว่าพวกเขาเป็นพระและเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด พวกเขาไม่เคยรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ใด สิ่งที่พวกเขามี และความสามารถของพวกเขาในพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้ทำให้ความเชื่อของพวกเขาไม่เกิดผล

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ในขณะที่ข้าพเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อพระพรและความสำเร็จ ข้าพเจ้าได้รับพรและเป็นที่โปรดปราน ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; สดุดี 139:14-16


Comments are closed