อาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2015

มีสันติสุขในพระองค์
At Peace With Him

“เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (โรม 5:1)

    พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” นั่นหมายความว่าไม่มีการต่อสู้หรือความเป็นศัตรูระหว่างคุณกับพระเจ้า การสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ได้นำคุณเข้าสู่สันติสุขนิรันดร์ในพระเจ้า สันติสุขที่พูดถึงนี้เป็นมากกว่าการ “หยุดยิง” ความเงียบ หรือการจบการเป็นศัตรูกัน แต่หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกัน เราได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ลงตัว ในความเป็นหนึ่งที่แยกกันไม่ออกในพระเจ้า

เข้าใจในเรื่องนี้ จินตนาการว่ามีสองประเทศที่เคยต่อสู้กันและไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย แต่ในตอนนี้มีสันติสุขระหว่างทั้งสองประเทศ พวกเขาเปิดชายแดน และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการคืนดีกันเกิดขึ้น นี่เหมือนกับกรณีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ก่อนที่พระเยซูจะมา เอเฟซัส 2:13 กล่าวว่า “แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์”

โดยผลดีแห่งการรับโทษแทนของพระคริสต์ คุณได้รับการ “ชำระให้บริสุทธิ์” นั่นหมายความว่าคุณได้รับการประกาศว่าชอบธรรมแล้ว และจึงมีสันติสุขในพระเจ้า คำว่า “ชำระให้บริสุทธิ์” คือภาษากรีกว่า “dikaioó” ซึ่งมีความหมายว่า ถูกทำให้พ้นความผิด พระเจ้าไม่ได้โกรธคุณ และไม่ทรงถือความบาปของคุณมาต่อสู้คุณ ดังนั้นจงอย่ากลัวว่าวันหนึ่งพระองค์อาจจะจำความผิดทั้งหมดที่คุณเคยทำได้และลงโทษคุณ ไม่ใช่ คุณได้กลับบ้านมาหาพระองค์ เดี๋ยวนี้คุณได้พักสงบในพระองค์ เพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาแทนคุณแล้ว อิสยาห์ 53:5 กล่าวว่าการลงโทษซึ่งพระองค์ทรงรับ ได้นำสันติสุขมาให้เรา

เดี๋ยวนี้คุณรู้และสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะพ่อของคุณได้ โรม 5:2 บอกเราว่าโดยพระเยซูคริสต์ เรามี “…ได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่…” เรามีความเข้าใจอันดีกับพระเจ้า ผ่านทางพระคริสต์ พระองค์ได้ประทานหนทางกับเราในการเข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ในพระคัมภีร์เดิม พวกเขายังไม่สามารถทำได้ มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปพบพระเจ้าได้ปีละหนึ่งครั้ง เพื่ออธิษฐานแทนประชาชน แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าพบพระองค์ได้โดยตรง เพราะว่าเรามีสันติสุขในพระองค์ เรามีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ เพราะว่าไม่มีสันติสุขที่ปราศจากการสามัคคีธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเส้นทางตรงถึงพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์มีสันติสุขในพระองค์ ผ่านทางพระคริสต์ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์มีประสิทธิผล ดังนั้นสันติสุขนั้นที่เกิดขึ้นความเข้าใจได้รักษาจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3


Comments are closed