ศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014

มีสง่าราศีโดยพระสิริของพระองค์
Glorified By His Glory

“ฝูงแพะแกะทั้งสิ้นแห่งเคดาร์จะรวมมาหาเจ้า แกะผู้ของเนบาโยทจะปรนนิบัติเจ้า มันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปราน และเราจะให้นิเวศแห่งสง่าราศีของเราได้รับสง่าราศี” (อิสยาห์ 60:7)

    พระสิริของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีและต่อเนื่องบนพระบัลลังก์ของพระองค์ ทูตสวรรค์มองเห็นพระสิริของพระองค์และก้มลงกราบนมัสการ เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้น พระสิริได้เปลี่ยนไป และพวกเขาก็ก้มกราบลงอีกครั้ง สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดนิรันดร์กาล “และทูตสวรรค์ทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่ง รอบผู้อาวุโส และรอบสัตว์ทั้งสี่นั้น ก้มลงกราบหน้าพระที่นั่ง และนมัสการพระเจ้า กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ สง่าราศี ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อำนาจ และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน” (วิวรณ์ 7:11-12)

บางสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นเมื่อเรายึดพระสิริของพระเจ้าและนมัสการพระองค์ ยิ่งเราเห็นพระสิริของพระองค์มากเท่าใด เราก็จะเต็มไปด้วยพระสิริมากเท่านั้น เราก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นโดยพระสิริของพระองค์ และเราไม่สามารถทำสิ่งอื่นได้นอกจากจะนมัสการพระองค์อีกครั้ง “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 โครินธ์ 3:18) ผ่านการนมัสการ สายตาฝ่ายวิญญาณของเราถูกเปิดออกเพื่อจะมองเห็นพระสิริของพระเจ้า และเมื่อเราเห็นพระสิริของพระองค์ เราก็เห็นสง่าราศีในเรา

นั่นคือเหตุผลว่าพระเจ้าบอกให้เรานมัสการพระองค์ เพื่อให้เราสามารถยึดเอาพระสิริของพระองค์และเต็มไปด้วยสง่าราศี คุณสามารถคาดหวังการอัศจรรย์เมื่อคุณนมัสการพระองค์เพราะว่า ในเวลาที่คุณนมัสการตาของคุณจะเปิดออกเพื่อเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะลืมเกี่ยวกับตัวคุณเองและจดจ่อที่พระองค์ผู้ที่สำคัญที่สุด

บางคนคิดว่าบรรดาทูตสวรรค์รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า แต่นั่นไม่ใช่ความจริง ตามเอเฟซัส 3:10 พวกทูตสวรรค์ยังพยายามที่จะเข้าใจพระองค์อยู่ “ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้” คุณคือพระสิริของพระเจ้า และพระองค์ทรงสำแดงสติปัญญาของพระองค์แก่เหล่าทูตสวรรค์ผ่านทางคุณ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อพระสิริของพระเจ้า และชีวิตของข้าพเจ้าเต็มด้วยสง่าราศีโดยพระคำของพระองค์ ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความผิดปกติ และความล้มเหลวไม่มีที่ในชีวิตของข้าพเจ้าเพราะว่า พระองค์ทรงเป็นเช่นไรข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; โรม 8:30


Comments are closed