ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2015

มีศักดิ์ศรี!
Glorified!

“เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:29-30)

    ในตอนท้ายของข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “…และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์จะทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” แต่กล่าวว่า “…ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” พระองค์ได้ทรงทำแล้ว มีคริสเตียนบางคนที่พยายามแสวงหาศักดิ์ศรี อธิษฐานและทูลขออยู่เสมอที่พระสิริของพระเจ้าจะลงมา บางครั้งในการนมัสการ นักร้องก็ร้องว่า “ในการที่จะนำพระสิริลงมา” พวกเขาพลาดที่จะตระหนักว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นบังเกิดเข้าสู่พระสิริหรือศักดิ์ศรีของพระเจ้า

เราเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ และพระเยซูได้ทรงประทานเกียรติแก่เราแล้ว “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น” (ยอห์น 17:22) ดังนั้นคุณไม่ต้องการให้ใครที่จะนำพระสิริของพระองค์ลงมา คุณมีศักดิ์ศรีแล้ว จินตนาการดูว่าคุณอยู่ในห้องหรือข้างนอกสักแห่งหนึ่ง และมีบางคนพูดว่า “เอาอากาศเข้ามาในที่นี้” คงจะฟังดูไม่สมเหตุผล อย่างไรก็ดีอาจมีบางคนเริ่มต้นมองดูว่าอากาศจะเข้ามาทางไหน แต่ความจริงคือว่าพวกเขาสูดอากาศเข้าไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกตัวก็ตาม

เมื่อเราคุ้นเคยกับบางสิ่ง อย่างเช่นอากาศ นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องตระหนักถึงความจริงนั้นอีกต่อไป สรรเสริญพระเจ้า! พระสิริของพระเจ้าในเราไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถละเลยได้ พระสิริในวิญญาณของเรานั้นเพิ่มพูนทุกครั้งที่เราอธิษฐาน ศึกษาและภาวนาพระคำของพระเจ้า คุณได้รับศักดิ์ศรีแล้ว ดังนั้นเดินในพระสิริ ดำเนินชีวิตในการตระหนักว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์เฉลิมฉลองพระสิริและการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีชัย โดยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์เกิดผลดีในทุกสิ่ง เพราะว่าข้าพระองค์รักพระองค์และข้าพระองค์ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับโอกาสพิเศษนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; 1 เปโตร 1:10-11


Comments are closed