ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2016

มีวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าของการอธิษฐาน
There’re Higher Purposes Of Prayer

“จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ”(เอเฟซัส 6:18)

    ข้อพระคำตอนต้นค่อนข้างจะลึกซึ้ง การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก บ่อยครั้ง เมื่อเราพูดถึงการอธิษฐาน สิ่งที่เข้ามาในความคิดของผู้คนคือการขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า นั่นคือทั้งหมดที่พวกเขารู้เกี่ยวกับการอธิษฐาน ถูกต้องที่การอธิษฐานแบบนั้นมีการใช้ในบางเรื่อง เมื่อคุณทูลขอบางอย่าง แต่การอธิษฐานมีวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าการของพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการ

การอธิษฐานสำหรับความต้องการในสิ่งของนั้น เป็นการขอบางสิ่งจากพระเจ้าสำหรับตัวเอง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นรูปแบบการอธิษฐานที่อยู่ระดับต่ำที่สุด เมื่อคุณอธิษฐานเช่นนั้น คุณกำลังอธิษฐานในระดับของเด็กทารก เป็นการอธิษฐานของทารกฝ่ายวิญญาณ บางคนอาจอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการงาน” หรือ “พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการเงิน” หรือ “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานรถยนต์แก่ข้าพระองค์, ภรรยา, สามี, บ้าน ฯลฯ” แต่นั่นเป็นวัตถุประสงค์ที่ด้อยกว่าของการอธิษฐาน

มีวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าของการอธิษฐาน หนึ่งในนั้นคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณ วัตถุประสงค์ที่สูงกว่าอีกประการหนึ่งของการอธิษฐานคือโอกาสในการใช้สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์ คุณอยู่ในที่แห่งสิทธิอำนาจและทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นภายใต้อำนาจที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แก่คุณ ประการที่สาม การอธิษฐานช่วยเราในการเดินในความตระหนักรู้ถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้า ประการที่สี่ โดยผ่านการอธิษฐาน เราได้ทำให้พระประสงค์ของ
พระบิดาเกิดขึ้นในโลกนี้

การอธิษฐานยังเป็นการฝึกฝนวิญญาณของมนุษย์ คุณต้องเข้าใจว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกันของการอธิษฐาน ดังนั้นจึงมีรูปแบบการอธิษฐานที่ฝึกวิญญาณของมนุษย์ นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นก็อยู่ภายใต้การอธิษฐานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป คุณสามารถศึกษาได้จากหนังสือของเราเกี่ยวกับการอธิษฐาน “Praying the Right Way” (การอธิษฐานอย่างถูกต้อง) และ “How To Pray Effectively” (อธิษฐานอย่างเกิดผลได้อย่างไร) เพื่อที่จะเรียนรู้มากขึ้น

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในวันนี้ สอนให้ข้าพระองค์อธิษฐานอย่างถูกต้อง ตามพระคำของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงหลักความเชื่อที่ถูกต้องในการใช้การอธิษฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากการอธิษฐานของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:14-15; 1 ทิโมธี 2:1


Comments are closed