ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

มีรางวัลสำหรับการงานของคุณ
There’s A Reward For Your Work
“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการปรนนิบัติพวกธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกท่านยังปรนนิบัติอยู่” (ฮีบรู 6:10)

    ทุกสิ่งที่คุณทำหรือเสียสละเพื่อข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ถูกบันทึกเอาไว้เท่านั้น (มาลาคี 3:16) พระเจ้ายังทรงประทานรางวัลสำหรับคุณด้วย ดังนั้นคุณสามารถจินตนาการถึงความยินดีของข้าพเจ้าเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เมื่อพระเจ้าได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นข้อ
พระคำนี้ เคยมีคนบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากำลังเสียเวลาของข้าพเจ้า มีคนบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่โง่เขลาในการประกาศข่าวประเสริฐ และจัดงานประกาศในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ข้าพเจ้าสงสัยว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังทำ แต่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านพระคำตอนนี้และร้องไห้ด้วยความยินดี ข้าพเจ้าสรรเสริญ ตะโกน นมัสการ และเต้นโลดด้วยความยินดี

มีช่วงเวลาที่คุณทำงานของพระเจ้าและดูเหมือนว่ามีการข่มเหงจากทุกด้าน และดูเหมือนว่าคุณกำลังเสียเวลาอยู่ และทำให้ชีวิตของคุณสูญไปโดยไม่มีค่าอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น ให้จำไว้เสมอว่าพระเจ้าไม่ได้ไร้ซึ่งความชอบธรรมที่จะลืมการงานแห่งความรักของคุณ พระองค์จะประทานรางวัลสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำในการประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์ทรงทราบและจะทรงประทานรางวัลแก่คุณในทุกคำอธิษฐานที่คุณได้อธิษฐานเผื่อดวงวิญญาณให้ได้รับความรอด ทรัพย์ที่คุณได้ถวายเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ความพยายามของคุณในการประกาศในการนำวิญญาณเพื่อพระคริสต์ และทุกการเสียสละของคุณ

การเสียสละอะไรของคุณที่ได้ทำเพื่อพระคริสต์และข่าวประเสริฐ? อาจจะเป็นเวลา เงินทอง ครอบครัว เพื่อน และความสัมพันธ์ที่คุณได้เสียสละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม พระเจ้าไม่ทรงลืม พระพรนั้นยังไม่ได้ถูกรอไว้จนกว่าคุณจะไปสวรรค์ แต่เริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้ “…เราบอกความจริงกับท่านว่า ใครก็ตามที่สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเรา คนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูก และไร่นา พร้อมการข่มเหงด้วย และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์…”
(มาระโก 10:29-31)

รางวัลของคุณไม่ได้อยู่ห่างออกไปไกล แต่อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด จงมีความมั่นใจว่าพระองค์จะประทานรางวัลแก่คุณในเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าก็ตาม จงทำต่อไป คุณไม่เคยเป็นคนที่โง่เขลาในการอุทิศตนเพื่อพระคริสต์ คนอื่นอาจบอกว่าคุณเป็นเช่นนั้น แต่ไม่ใช่พระเจ้า ดังนั้นจงทำต่อไปร่วมกับพระเจ้า ประกาศพระสิริของพระองค์ในโลกของคุณ และในที่ไกลออกไป

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับสิทธิพิเศษและโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์มีความยินดีอย่างมากที่ได้รู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์รับใช้และเสียสละเพื่อเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า จะไม่สูญเปล่า! ข้าพระองค์กระพือไฟแห่งการอุทิศตน ภาระใจ ความทุ่มเท และความพยายามต่อการขยายแผ่นดินของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 22:12; โคโลสี 3:23-24; อิสยาห์ 40:10


Comments are closed