อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2015

มีระดับที่สูงกว่า
There’re Higher Levels

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์” (1 โครินธ์ 3:1)

    มีรูปแบบในการสื่อสารสำหรับคริสเตียนที่มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณในระดับต่ำ ยกตัวอย่างเช่น ในการนมัสการฟื้นฟู ข้าพเจ้าอาจกล่าวว่า “พระเจ้าจะทรงรักษาคุณในวันนี้” และการรักษามากมายจะเกิดขึ้น ประโยคนั้นคือความจริง แต่เป็นความจริงที่เล็กน้อยกว่า ขอให้ข้าพเจ้าอธิบาย

ปฐมกาล 1:16 กล่าวถึงแสงสว่างที่แตกต่างกัน “พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน” แสงสว่างเป็นตัวแทนของความจริง ดังนั้นจึงมีความจริงที่เล็กน้อยกว่าและความจริงที่ใหญ่กว่า ความจริงที่น้อยกว่าคือว่า “พระเจ้าจะทรงรักษาคุณ” แต่มีสิ่งที่เจาะจงกว่า เป็นเหมือนการเลือกสาขาในระบบการศึกษา ในระดับแรกคุณถูกสอนในระดับพื้นฐาน และเมื่อคุณศึกษาสูงขึ้นไป คุณจะถูกสอนในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง สำหรับคนที่สนใจจะเรียนเท่านั้น เป็นเหมือนกันในเรื่องฝ่ายวิญญาณ

ยิ่งคุณเจาะลึกลงในพระคำของพระเจ้ามากเท่าไร คุณก็จะตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้ “ทำ” ทุกสิ่งเพื่อทุกคนในวันนี้ในรูปแบบที่หลายคนเข้าใจ พระองค์ได้ทรงทำทุกสิ่งที่พระองค์จำเป็นต้องทำ และพระองค์ได้ทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์! ดังนั้นพระองค์ไม่ได้กำลังพยายามที่จะรักษาคุณ พระองค์รักษาแล้ว! ถ้าคุณคิดว่า “โอ พระเจ้า พระองค์จะทรงรักษาข้าพระองค์ในวันนี้” นั่นคือความจริงที่เล็กน้อยกว่า

ในรูปแบบการประชุมบางอย่าง เราสอนและเทศนาถึงความจริงทั่วไป เพื่อคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นจะได้ฟังพระคำของพระเจ้า และได้รับพระพรและต้อนรับพระคริสต์ แต่ถ้าในการประชุมแบบอื่น เราเปิดเผยพระคำของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าจะสามารถเรียนรู้และนำไปใช้เพื่อพวกเขาเอง เราเคลื่อนเข้าสู่ระดับที่สูงกว่า และแสดงให้พวกเขาเห็นความจริงของพระคำพระเจ้า

จงปฏิเสธที่จะคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เหมือนคริสเตียนชาวโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลตำหนิว่าเป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่ให้ก้าวพ้นการเป็นทารกฝ่ายวิญญาณของการเป็นคริสเตียน เติบโตในพระคริสต์ และเพิ่มพูนความรู้ถึงพระคำของพระเจ้า! เติบโตและอยู่ในระดับที่สูงกว่า เพราะว่ามีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดหัวใจของข้าพระองค์ให้เห็นและเข้าใจถึงความจริงที่ลึกซึ้งและสูงกว่าแห่งพระคำของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงถูกกระตุ้นให้มีชีวิตแห่งพระสิริที่สูงกว่า ข้าพระองค์มีชัยชนะในพระคริสต์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; 1 เปโตร 2:1-2


Comments are closed