ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2013

มีมากกว่าในพระเจ้า
There’s More In God

“องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้” (สดุดี 147:5)

    คริสเตียนบางคนมาถึงจุดที่ชีวิตของพวกเขามีแต่ความน่าเบื่อและสงสัยว่า “มีอะไรที่มากกว่านี้หรือไม่ในพระเจ้า?” พวกเขาเคยชินกับการนมัสการและกิจกรรมอื่นๆ ในคริสตจักร แม้แต่พระคำของพระเจ้าก็กลายเป็นความเคยชินของพวกเขา นั่นเป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้า!

สิ่งที่พวกเขายังไม่เข้าใจก็คือว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักร แต่คือพระสิริที่ออกมาจากกิจกรรมเหล่านั้น เมื่อคุณเข้าใจว่าอะไรออกมาจากพระวิญญาณ คุณจะไม่มีทางเบื่อ คุณจะไม่ถามว่า “มีอะไรมากกว่านี้ไหม?” ผู้คนที่เหนื่อยและเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า เพราะว่าพวกเขามีความคิดตามเนื้อหนัง เหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่เบื่อมานา ที่ถูกส่งลงมาจากสวรรค์ และเริ่มต้นร้องเรียกขอเนื้อสัตว์!

การเดินกับพระเจ้าคือเส้นทางแห่งพระสิริที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีความปรารถนาและความชื่นชมยินดีในพระองค์มากขึ้นเสมอ ยิ่งพระองค์เปิดเผยพระองค์เองแก่คุณมากเท่าใด คุณก็จะหิวกระหายพระองค์มากขึ้นเท่านั้น จินตนาการถึงโมเสส หลังจากที่เขาเดินกับพระเจ้ามาอย่างยาวนาน และพระเจ้าได้ทำสิ่งมหัศจรรย์มากมายท่ามกลางเขาและผ่านทางเขา เขายังคงต้องการมากขึ้น เขากล่าวว่า “ขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” (อพยพ 33:18) เพราะเขารู้ว่ายังมีอีกมากนัก

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับความยิ่งใหญ่และความยอดเยี่ยมของพระองค์ จงเติบโตขึ้นในสิ่งฝ่ายวิญญาณ เรียนรู้พระคำต่อไป ด้วยความปรารถนาที่ไม่มีวันหมดที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น และได้รับการเปิดเผยพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณ จำไว้ว่า ถ้าหากคุณแสวงหาพระองค์ คุณจะพบพระองค์ (มัทธิว 7:7) ถ้าคุณหิวและกระหายความชอบธรรมของพระองค์ คุณจะได้รับการเติมให้เต็ม (มัทธิว 5:6)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยในความรู้ของพระองค์ ข้าพระองค์เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ในความรู้ และการตัดสิน สามารถที่จะแยกแยะและดำเนินในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ทุกเวลา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 3:11; 1 โครินธ์ 2:11


Comments are closed