อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 2015

มีมากกว่านั้นในความชอบธรรม
There’s More To Righteousness

“มีขุนนางผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม ไม่มีใครประเสริฐ เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว” (ลูกา 18:18-19)

    นอกจากจะเป็นของประทานที่เราได้รับแล้ว มีมากกว่านั้นในความชอบธรรม ความชอบธรรมของพระเจ้ายังเกี่ยวข้องกับความดีของพระเจ้าด้วย คือความเที่ยงตรงของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเยซูพยายามที่จะอธิบายให้กับขุนนางหนุ่มที่ร่ำรวยคนหนึ่งเกี่ยวกับ “ความดี” ของพระเจ้า เพราะว่าความดีนั้นเกี่ยวข้องกับความชอบธรรม ความถูกต้อง หรือการตัดสินที่เที่ยงธรรม

คุณจะสามารถตัดสินสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างไร? คุณจะสามารถตัดสินว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกต้อง และทางไหนคือทางที่จะเดินไปในชีวิต? คุณจะแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งผิดได้อย่างไร? คุณจะแยกแยะสิ่งที่เป็นสง่าราศีจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าอายได้อย่างไร? คุณจะสามารถตัดสินว่าอะไรมาจากพระเจ้าและอะไรไม่ได้มาจากพระเจ้าได้อย่างไร? คุณจะสามารถตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? นั่นคือความชอบธรรม!

อะไรที่หมายถึงการเดินในความชอบธรรมของพระเจ้า? ยกตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสถานการณ์ คุณจะต้องไม่มองว่าใครถูกหรือใครผิด คุณต้องอยู่ฝ่ายพระคำของพระเจ้า! คุณอยู่ฝ่ายเดียว นั่นคือฝ่ายความชอบธรรมของพระเจ้า ชีวิตของคุณจะกลายเป็นความงดงาม เพราะว่าคุณมองดูโลกนี้จากมุมมองแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า ไม่ใช่ความเห็นของมนุษย์

คิดถึงว่าคุณดำเนินชีวิตเช่นนั้น ทุกคนคิดในวิธีหนึ่ง มองเห็นและประเมินสิ่งต่างๆ จากมุมมองของมนุษย์ แต่คุณมองดูด้วยสายตาของพระเจ้า นั่นคือความงดงามและพลังของความชอบธรรม ถ้าคุณเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้า จะทำให้สิ่งต่างเหล่านี้หายไป ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความเกรี้ยวกราด ความมุ่งร้าย ฯลฯ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ จะออกไปจากชีวิตของคุณ เมื่อคุณไม่ได้มองดูด้วยสายตามนุษย์ แต่มองดูด้วยสายตาของพระเจ้า

เมื่อคุณตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตในทางนี้ จะมีพลังที่ยอดเยี่ยม นั่นคือแรงดึงดูดแห่งความรักในชีวิตของคุณ ที่จะดึงผู้คนมาหาคุณ มีบางอย่างเกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้าที่ทำให้คนประทับใจ จำในสิ่งที่เราได้พูดถึง นั่นคือความดีของพระองค์ เมื่อคุณดำเนินในความชอบธรรม คุณได้กลายเป็นบุคคลแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า การสำแดงและการแสดงออกว่าพระเจ้าทรงดีเพียงใด

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานแห่งความชอบธรรมที่ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ เวลานี้ข้าพระองค์มีความชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์ถูกต้องเสมอ สำแดงความดี ธรรมชาติ พระคุณ และความเมตตาของพระองค์ให้กับโลกของข้าพระองค์ มองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16-17; โรม 14:17


Comments are closed