พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2017
มีพระคุณมากขึ้นสำหรับคุณ
There’s More Grace For You
“แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

     พระคุณเป็นอิทธิพลที่เหนือธรรมชาติซึ่งทำงานภายในคุณ ทำให้สิ่งต่างๆ ที่คุณทำจำเริญขึ้น เป็นความสามารถของพระเจ้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มพูน และความก้าวหน้า! อย่างไรก็ตาม ระดับที่คุณให้พระคุณของพระเจ้าภายในคุณสะท้อนออกมาภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับคุณเอง ยิ่งคุณใส่พระคำของพระเจ้าไว้ในใจของคุณมากเท่าใด และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณมากเท่าใด พระคุณยิ่งทำงานในชีวิตของคุณมากขึ้นท่านั้น

คุณสามารถและควรที่จะเพิ่มพูนการสะท้อนออกมาของพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณ จนถึงระดับที่คนอื่นสามารถมองเห็นและยืนยันในสิ่งนั้น พวกเขาอาจไม่สามารถอธิบายได้ แต่พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความยอดเยี่ยมของพระองค์ที่เต็มล้นอยู่ในคุณ และในทุกสิ่งที่คุณทำ

คริสเตียนบางคนขอพระเจ้าสำหรับการเจิมที่มากขึ้น แต่ไม่มีตอนไหนในพระคำที่บอกว่าพระเจ้าจะทรงประทานการเจิมที่มากขึ้นให้แก่คุณ สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือพระคุณที่มากขึ้น และจากข้อพระคำตอนต้น พระคุณทำให้คุณมีความสามารถในการประสบความสำเร็จมากขึ้น เมื่อคุณประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้า พระเจ้าจะขยายเขตแดนของคุณ พระองค์จะทรงเพิ่มความสามารถให้กับคุณ ฮาเลลูยา!

บางทีคุณอาจทำธุรกิจมาได้ในระดับหนึ่ง และตอนนี้คุณต้องการทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตขึ้นเป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่า คุณต้องการพระคุณ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถรอรับระดับของการเติบโตและการเพิ่มพูนนั้นได้ เพราะว่าคุณไม่มีความสามารถในการจัดการกับธุรกิจในระดับนั้นได้ บางคนคิดว่าในสถานการณ์เช่นนั้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคือเงินที่มากขึ้น ไม่ใช่ เขาต้องการพระคุณมากขึ้น

ฮีบรู 4:16 กล่าวว่า “ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามที่เราต้องการ…” พระคุณอะไรที่คุณต้องการ? เป็นพระคุณแห่งการรักษา? เป็นพระคุณในการทวีคุณในธุรกิจของคุณ? เป็นพระคุณสำหรับการนำวิญญาณ? คุณต้องการพระคุณมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนฐานะทางการเงินของคุณ? พระเจ้าตรัสว่าให้มาด้วยใจกล้าหาญที่บัลลังก์แห่งพระคุณ และรับเอาพระคุณที่คุณต้องการ รับเอา คุณไม่ต้องขอ เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถรับได้เลยคุณสามารถใช้โอกาสของพระคุณนั้นในเวลานี้ และสั่งขับไล่มะเร็งออกจากร่างกายของคุณ รับเอาโอกาสของพระคุณนั้นในเวลานี้และเดินออกจากความเจ็บป่วยนั้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ มากกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพระองค์ใช้โอกาสแห่งพระคุณนี้ในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า และในทุกวัน ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ พระคุณของพระองค์ทวีคูณขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับความสามารถในการประสบความสำเร็จมากขึ้นเพื่อแผ่นดินของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:17; 2 ทิโมธี 2:1; 1 เปโตร 1:2


Comments are closed