วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019
มีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวคุณ
There’s Treasure In You

“แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

     ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเขียนถึงคริสเตียน ดังนั้นจึงกำลังพูดถึงคุณ มีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวคุณ คุณมีแก่นแท้ของพระเจ้า คุณไม่ธรรมดา จงรับรู้ในสิ่งนี้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เพื่อว่าการสื่อสารถึงความเชื่อของคุณจะเกิดผล โดยการรับรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณในพระเยซูคริสต์” (ฟีเลโมน 1:6)

จงรับรู้ว่าคุณเป็นผู้ถือคำสั่งของพระเจ้า นั่นคือเป็นผู้มีการทรงสถิตของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้ความเป็นเลิศแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็แทรกซึมผ่านทางคุณ ทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำเจริญรุ่งเรือง ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า !

พระคัมภีร์กล่าวว่าความลึกลับของคริสเตียนและพระสิริคือพระคริสต์ในตัวคุณ (โคโลสี 1:27) ชีวิตของคุณไม่ได้ว่างเปล่า นั่นคือมีทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวคุณ นั่นคือทรัพย์สมบัติแห่งฤทธิ์อำนาจ ความรัก ความสว่าง และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า ร่างกายของคุณอาจเป็นภาชนะดิน แต่พระสิริของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ และพระสิรินั้นก็ท่วมท้นและทำให้ร่างกายของคุณสมบูรณ์แบบ

จงกล่าวยืนยันเสมอว่าความสว่างของพระเจ้าสง่า พระสิริ ฤทธิ์อำนาจ และพระคุณของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยต่อโลกของคุณผ่านทางคุณ จงป่าวประกาศออกเสียงบ่อยๆ เพราะว่าประสิทธิผลของพระคำในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณต่อพระคำของพระเจ้า

เกี่ยวกับสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา การตอบสนองของคุณควรจะเป็น “ใช่ ฉันเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ ฉันเป็นหีบห่อของพระพรและทรัพย์สมบัติของพระเจ้า” ฮาเลลูยา !

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคริสต์ทรงอยู่ในฉัน ความสมบูรณ์แบบของพระองค์อยู่ในวิญญาณของฉัน ชีวิตและพระสิริของพระเจ้านั้นสำแดงออกมาในและผ่านทรงฉัน ฉันรับรู้ถึงทรัพย์สมบัติในวิญญาณของฉันผ่านทางพระคำ และทำให้สิ่งเหล่านี้สำแดงออกมาด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของฉัน ในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันแสดงออกถึงความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์แบบ และคุณธรรม ฉันเต็มไปด้วยความรัก ฉันอิ่มตัวและส่งผลกระทบต่อโลกของฉันด้วยความดี ความเมตตา ความงดงาม และพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:11; โคโลสี 1:27; ยากอบ 1:3-4


Comments are closed