พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2018
มีชื่อที่ถูกต้อง
Answer The Right Name

“ชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะกระทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” (ปฐมกาล 17:5)

   คุณจะสังเกตได้ถ้าคุณศึกษาในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อของคนบางคน เพราะว่าปัญหาของเขาอยู่ในชื่อของเขา ยกตัวอย่างยาโคบ เมื่อเขาเกิดมาเขาชื่อว่ายาโคบ (ผู้หลอกลวง, หรือคนโกง) เขาเติบโตขึ้นมาและมีชีวิตตามชื่อของเขา เขาได้หลอกพ่อและพี่ชายของเขา เขาได้กลายมาเป็นคนโกงจนกระทั่งเขาได้พบกับพระเจ้า และชื่อของเขาได้รับการเปลี่ยนจากยาโคบคนโกง เป็นอิสราเอล เจ้าชายของพระเจ้า (ปฐมกาล 32:28)

มีความสำคัญมากเท่าใดที่จะมีชื่อที่ถูกต้อง ชื่อของคุณคืออนาคตของคุณ อย่าลืมในสิ่งนี้ ถ้าชื่อที่คุณมีอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐและน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ให้เปลี่ยนชื่อของคุณ คุณไม่สามารถเป็นคริสเตียนและมีชื่อที่ยกย่องซาตานหรือการบูชารูปเคารพ บางคนมีชื่อแบบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา ถ้าคุณไม่แน่ใจในความหมายของชื่อคุณ พยายามค้นหา ถ้ามีความหมายที่ไม่ดี เปลี่ยนชื่อนั้น เพราะว่าชื่อของคุณเป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ในพระคัมภีร์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจดหมายฝาก เต็มไปด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ และพระองค์ได้ทรงเรียกเราด้วยชื่อที่สอดคล้องกับชีวิตและธรรมชาติที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามีชื่อแบบนั้น

2 โครินธ์ 5:21 เรียกเราว่า “ความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” คุณไม่ได้พยายามที่จะเป็นผู้ชอบธรรม นั่นเป็นสิ่งที่คุณเป็นโดยธรรมชาติ คุณบังเกิดแบบนั้นในการบังเกิดใหม่ ดังนั้นจงหยุดที่จะพยายามที่จะเป็นคนดี บริสุทธิ์ หรือชอบธรรม จงมีชื่อที่ถูกต้อง เพราะว่าเพื่อคุณมีชื่อที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะดำเนินชีวิตตามนั้น ประกาศว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง มีความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และยอดเยี่ยม”

2 โครินธ์ 5:17 แสดงให้เห็นอีกชื่อหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกคุณ: ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ชนชาติใหม่ บางทีคุณอาจเกิดมามีปัญหาในเลือดเมื่อคุณเกิดจากแม่ของคุณ แต่ตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้ว มีชื่อใหม่ที่ถูกต้อง! คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ที่ไม่มีอดีต! คุณได้ทิ้งธรรมชาติเก่าซึ่งมีปัญหาในเลือดและปัญหาอื่นๆ และได้สวมใส่ตัวตนใหม่ที่ได้รับการทรงสร้างในความชอบธรรมและความสมบูรณ์แบบ ครบถ้วนตามพระลักษณะของพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชื่อใหม่ที่พระองค์ได้ทรงเรียกข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เต็มด้วยพระสิริและความสมบูรณ์แบบ การสำแดงของพระคำขอพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์อยู่ในชีวิตแห่งความสำเร็จและชัยชนะที่ต่อเนื่อง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 16:18; กาลาเทีย 3:29


Comments are closed