เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2014

มีชีวิตในความล้ำลึกของอาณาจักร
Alive To The Mysteries Of The Kingdom

“เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” (โรม 6:11)

    ทำไมอาจารย์เปาโลจึงกล่าวข้อความตอนต้นอย่างกล้าหาญเช่นนั้น? เขากล่าวว่า จงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้า นี่เป็นเพราะว่าในความคิดแห่งความชอบธรรมนั้น เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ คุณได้ตายในพระองค์ แต่มีบางสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น พระเจ้าได้ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย และคุณก็ถูกชุบให้เป็นขึ้นร่วมกันกับพระองค์ด้วย

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้ถูกทำให้ตื่นขึ้นต่อพระเจ้า คุณกลับมามีชีวิตในวิญญาณ ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจถึงความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า คุณสามารถรู้ถึงสิ่งต่างๆของพระเจ้า เพราะว่าคุณมีชีวิตต่อพระองค์ คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่นั้นไม่มีชีวิตต่อพระเจ้า เขาตายฝ่ายวิญญาณ เขาไม่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่ความจริงแห่งชีวิตในโลกของพระเจ้า แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกับคุณ พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าได้ประทานความรู้เกี่ยวกับความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระเจ้าแก่คุณ (ลูกา 8:10) ดังนั้นจึงเป็นของคุณ เป็นมรดกของคุณที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆของพระเจ้า เพราะว่าคุณบังเกิดใหม่แล้ว และคุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ ฮาเลลูยา!

ไม่มีความจริงฝ่ายวิญญาณใดที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ อย่ากล่าวว่า “ฉันรู้ ฉันไม่เข้าใจสิ่งต่างๆของพระเจ้า” แต่คุณควรพูดว่า “ฉันมีชีวิตต่อพระเจ้า ดังนั้นฉันมีความเข้าใจในจิตใจ ฉันเข้าใจสิ่งต่างๆของพระเจ้า” กล่าวสิ่งนี้ซ้ำๆ จนกระทั่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องเดินในความมืดหรือความไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตแห่งอาณาจักรของพระเจ้า มรดกของคุณ สิทธิ ประโยชน์ และโอกาสพิเศษในพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12) เป็นพระพรที่ยอดเยี่ยม พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในคุณเพื่อสอนคุณถึงทุกสิ่ง และเปิดเผยความล้ำลึกของชีวิตแก่คุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงในความรู้ถึงพระองค์ สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ได้เปิดออกต่อความจริงแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเวลานี้ ข้าพระองค์รู้ถึงความหวังแห่งการทรงเรียกของพระองค์ และความยิ่งใหญ่แห่งมรดกของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: 1 โครินธ์ 2:7; มัทธิว 13:10-11


Comments are closed