อาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2016

มีชีวิตโดยพระวิญญาณ
Alive By The Spirit

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย ” (โรม 8:11)

    1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่” พระเจ้าได้ให้กำเนิดแก่เราโดยทางพระคำ ผ่านทางพระวิญญาณ คุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป ชีวิตมนุษย์ที่คุณได้รับจากพ่อแม่ของคุณนั้นถูกแทนที่โดยชีวิตพระเจ้าของพระคริสต์

บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าบอกคนอื่นว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าข้อความในเอกสารทางกฎหมาย เป็นประสบการณ์ที่สำคัญ มีชีวิตที่แท้จริงจากพระคริสต์ที่เต้นอยู่ในใจของคุณ มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง (ผู้ที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่) ดำเนินชีวิตโดยเลือด แต่คริสเตียนดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูได้กล่าวถึงผู้ที่ถูกสร้างใหม่ว่า “…ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา…” (มาระโก 16:18)

เลือดที่ไหลอยู่ในเส้นเลือดของคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่ คุณอาจถามว่า แล้วเลือดมีความสำคัญอย่างไร? เลือดเป็นพยานถึงความเป็นมนุษย์ของคุณ เลวีนิติ 17:11 กล่าวว่า “เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด…” ดังนั้นการไถ่ของมนุษย์นั้นผ่านทางการหลั่งเลือด

อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์ใหม่นั้น ชีวิตของร่างกายของคุณไม่ใช่เลือดของคุณอีกต่อไป แต่เป็นพระวิญญาณ (อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง) ไม่มีความเจ็บป่วยหรือโรคร้ายที่รุนแรงเพียงพอที่จะทำร้ายร่างกายของคุณได้ ความเจ็บป่วยและโรคร้ายโจมตีเลือด และทำลายร่างกาย แต่ชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือด “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12-13)

จงตระหนักในข้อนี้ ไม่สำคัญว่าอาการอะไรจะพยายามเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ คุณมีชีวิตและแข็งแรงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำงานในวิญญาณของข้าพเจ้า! ทั้งหมดของข้าพเจ้าถูกทำให้เต็มด้วยชีวิตของพระเจ้าที่ไหลผ่านทุกส่วนในร่างกายของข้าพเจ้า ทุกเซลในเลือดของข้าพเจ้า และทุกกระดูกในร่างกายของข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เหนือความเจ็บป่วย มารร้าย และมูลฐานของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:13; 2 โครินธ์ 5:17


Comments are closed