อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2018
มีชีวิตเพื่อความฝันของพระองค์
Live Up To His Dream

“เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

    ลองพิจารณาความจริงในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นความจริง ผู้ทรงประทานพระองค์ที่กางเขนเพื่อคุณ และตายเพื่อไถ่คุณ และพระบิดาทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและประทานชีวิตใหม่ให้แก่คุณเป็นชีวิตที่ไม่สามารถพ่ายแพ้ ล้มเหลวหรือตาย เป็นชีวิตแห่งพระสิริ ความฝันของพระบิดาคือการที่พระเยซูคริสต์มามีชีวิต ตาย และเป็นขึ้นจากตายและมอบชีวิตนิรันดร์แก่เรา

ในยอห์น 10:10 พระองค์ตระหนักว่าการมาของพระองค์ให้ชีวิตแก่เรา ชีวิตแห่งสวรรค์ ถึงซึ่งความบริบูรณ์ เอเฟซัส 2:1 พระองค์ทรงกระทำ(เร่ง)ให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป คำว่า กระทำ(เร่ง) ข้างต้น หมายถึง กระทำให้มีชีวิต พระคัมภีร์ฉบับอรรถาธิบายใส่คำอธิบายว่า “และท่าน (ผู้ซึ่งพระองค์ทำให้มีชีวิต) เมื่อท่านตาย (ถูกประหาร) โดยการละเมิด (ของคุณ) และบาปทั้งหลาย” เราถูกทำให้มีชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตของพระคริสต์ทำงานในคุณ ชีวิตของพระเจ้าท่วมในทุกส่วนของคุณ จงมีชีวิตเพื่อความฝันของพระเจ้าเดี๋ยวนี้

พระคัมภีร์พูดถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และพระสิริที่จะมาภายหลัง (1 เปโตร 1:11) และพระสิรินั้นอยู่ในคุณเดี๋ยวนี้ คุณได้รับพระสิริจากพระองค์ คุณเป็นพระสิริของพระองค์ พระสิริที่ทำให้พระองค์ต้องทนทุกข์ที่กางเขนและเป็นเหตุของความอับอาย พระองค์เห็นว่าคุณมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อพระบิดา พระองค์มาเพื่อคุณ แล้วเหตุใดคุณจึงมีชีวิตในความว่างเปล่าและไร้ความสุข?

การมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าเป็นทางที่จะแสดงออกถึงความซาบซึ้งในทุกสิ่งที่พระเยซูได้กระทำ มีชีวิตเพื่อความฝันของพระเจ้าโดยรักษาชีวิตที่เหนือกว่า ชัยชนะเหนือซาตาน และร่วมเป็นทหารในการต่อสู้กับความมืด มีชีวิตในสุขภาพดี เจริญรุ่งเรือง สดใสและชีวิตที่ประสบความสำเร็จ อยู่เหนือสถานการณ์ แสดงให้เห็นถึงความงามและความยอดเยี่ยมของชีวิตแบบพระเจ้าในคุณ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาตายแทนข้าพระองค์ พระองค์ทรงสมควรและคู่ควรแก่การแสดงออกถึงความรักและคำพยานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตในชัยชนะในวันนี้และตลอดไป ข้าพระองค์ตระหนักในพระคุณและความรักของพระองค์ที่ไม่มีสิ้นสุดของพระองค์ และชีวิตแห่งความชอบธรรมที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-13; 1 เปโตร 1:10-11


Comments are closed