จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2018
มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งชีวิตของพระองค์
ALIVE TO HIS REALM OF LIFE

ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ (โรม 6:11)

     โดยพระวิญญาณ อัครทูตเปาโลทำการยืนยันอย่างชัดเจนในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นของเราว่า เราได้ตายต่อบาป แต่มีชีวิตอยู่กับพระเจ้า ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า ในความคิดเรื่องความยุติธรรม เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ คุณก็ได้ตายกับพระองค์ด้วย แต่มีมากกว่านั้นอีก นั่นคือเมื่อพระเจ้าทรงยกพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็ได้ถูกยกให้เป็นขึ้นมากับพระองค์เป็นมนุษย์คนใหม่ด้วย นี่เป็นเรื่องทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี เมื่อคุณบังเกิดใหม่ นี่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญ คุณตื่นขึ้นมาหาพระเจ้า คุณฟื้นขึ้นมามีชีวิตในฝ่ายวิญญาณ

ตอนนี้ เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงของแผ่นดินของพระเจ้า นั่นคืออาณาจักรแห่งชีวิตของพระองค์ เอเฟซัส 2:1 กล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป” นี่ไม่ใช่พระสัญญา แต่ได้เกิดขึ้นแล้ว! เนื่องจากคุณมีชีวิตอยู่กับพระเจ้า และพระองค์เป็นจริงสำหรับคุณ คุณจึงสามารถได้ยินและรู้จักพระสุรเสียงของพระองค์ได้ คุณสามารถรู้ความคิดของพระองค์, น้ำพระทัยของพระองค์ และเดินในลิขิตชีวิตของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณได้

คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ ซึ่งก็คือ คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ไม่ได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้า เขาไม่ได้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงของอาณาจักรสวรรค์ เขาอยู่ห่างไกลจากชีวิตของพระเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหวังในความมืดมิดที่สุด ความเป็นจริงในฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่โง่เขลาสำหรับเขา “แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัย โดยพึ่งพระวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:14) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงการได้ยินเสียงของพระเจ้า เขาแปลกใจว่า จะเป็นไปได้อย่างไร! การกำเนิดโดยหญิงพรหมจารี และความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับเขา

แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำหรับคุณ! คุณเข้าใจความเป็นจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า คุณรู้เรื่องของพระเจ้า เพราะว่าคุณดำเนินชีวิตในอาณาจักรแห่งชีวิตของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสใน ลูกา 8:10 ว่า “…ข้อความลึกลับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นทรงให้พวกท่านรู้ได้….” ไม่มีความเป็นจริงในฝ่ายวิญญาณเรื่องใดที่คุณจะไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าแสงสว่างของพระเจ้าส่องอยู่ในวิญญาณของคุณ นั่นคือ พระวจนะของพระองค์ทำงานอยู่ในคุณ คุณมีชีวิตในความชอบธรรม, สติปัญญา และพระคุณของพระองค์! คุณมีคำปรึกษา และการทรงนำจากภายใน เพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่กับพระเจ้า, กับพระปัญญา, ความชอบธรรม, ความรัก และพระคุณของพระองค์ การทรงเจิมของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ในเวลานี้ กระทำให้ข้าพระองค์รู้ และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และมากขึ้นในเรื่องความล้ำลึก และความลับของแผ่นดินของพระเจ้า ตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ได้ถูกทำให้รู้แจ้งในเรื่องความเป็นจริง และความจริงของข่าวประเสริฐ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:7; มัทธิว 13:10-11


Comments are closed