พุธ ที่ 21 มีนาคม 2018
มีชีวิตอยู่โดยพระคำ
Sustained By The Word
“พระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” (มัทธิว 4:4)

   จากทุกสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น มีเพียงมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณ สัตว์และพืชทุกชนิดมีชีวิตเมื่อพระเจ้าตรัส แต่สำหรับมนุษย์นั้น มีสองสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งแรกคือว่า ปฐมกาล 1:26 กล่าวว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ตามอย่างของพระองค์ และในปฐมกาล 2:7 พระองค์ได้ปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินจากพื้นดิน มนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นแล้ว ที่ขีดเส้นใต้ทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งสองได้แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้า แผนการและความต้องการของพระองค์สำหรับมนุษย์

เมื่อพระคำกล่าวว่าพระเจ้า “ทรงสร้าง” มนุษย์ นั่นกำลังหมายถึงวิญญาณของมนุษย์ เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ ไม่มีใครมองเห็น “มนุษย์” ที่พระองค์ทรงสร้าง เพราะว่าเขาอยู่ในพระเจ้า หลังจากนั้นพระองค์ได้ “ปั้น” ร่างกายของมนุษย์ที่ถูก “สร้าง” นั้นขึ้นมาจากผงคลีจากดิน ภายหลังพระคำกล่าวว่า “ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่” นั่นคือเมื่อพระองค์ได้ใส่วิญญาณของมนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นเข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่พระองค์ได้ปั้นขึ้นมา

ทันใดนั้นมนุษย์ก็เป็นวิญญาณที่มีชีวิต (ปฐมกาล 2:7) นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ โดยหลักแล้วคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ คุณไม่ใช่ร่างกายของคุณ และอาหารที่แท้จริงของของวิญญาณมนุษย์คือพระคำของพระเจ้า คุณเกิดมาเพื่อรับประทานพระคำของพระเจ้า การพัฒนาฝ่ายวิญญาณของคุณ (ซึ่งก็คือตัวตนที่แท้จริงของคุณ) เกิดขึ้นโดยผ่านทางพระคำ เพราะด้วยเหตุผลเดียวกันนั้นพระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “…มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำของพระเจ้า” (ลูกา 4:4)

อาหารของคุณนั้นมาจากพระคำ เนื่องจากคุณเกิดมาจากพระคำ 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์” ทุกสิ่งในชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้โดยแหล่งกำเนิดของมัน และแหล่งกำเนิดของคุณหรือจุดกำเนิดของคุณคือพระคำ

ดังนั้นในการที่คุณจะก้าวหน้าไปได้ ในการที่คุณจะหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณในขึ้นไปและไปข้างหน้าในชีวิต คุณจะต้องมอบตัวคุณเองทั้งหมดให้พระคำ ชีวิตที่เรามีในพระคริสต์นั้นเป็นชีวิตแห่งพระสิริและความเจริญรุ่งเรือง แต่เป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในพระคำและโดยพระคำ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่มีชีวิตของพระองค์ ซึ่งเป็นความยินดีของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ได้รับการหล่อเลี้ยงและเสริมสร้างในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำในวันนี้ ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการทำให้สวยงาม และวิญญาณของข้าพระองค์ตั้งมั่นคงเพื่อยึดเอาน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ และดำเนินอยู่ในนั้น ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรเมีย์ 15:16; สดุดี 119:105


Comments are closed