พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013

มีชีวิตอยู่เพื่อครอบครอง
Living To Reign

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้า คือความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของมนุษย์ เป็นคุณลักษณะของความสอดคล้องกันในความจริง หรือการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นความสามารถในวิญญาณของมนุษย์ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมทำให้เราสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้โดยไม่รู้สึกผิด รู้สึกด้อยกว่า หรือรู้สึกถูกกล่าวโทษ ช่างงดงามที่ได้รู้ว่าเราได้รับความชอบธรรมเป็นของขวัญจากพระเจ้า อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้งและใคร่ครวญอย่างจริงจังถึงพระคำนี้
ข้อพระคัมภีร์แอมพลิไฟลด์เวอร์ชั่น(Amplified Version) ได้กล่าวในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อย่างสวยงาม ทำให้เรารู้ว่าการได้รับของขวัญแห่งความชอบธรรม ทำให้เราครอบครองในฐานะของกษัตริย์ในชีวิต “…มากยิ่งกว่านั้นอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ได้รับพระคุณอันท่วมท้น[ของพระเจ้า] (ความโปรดปรานที่ได้เปล่า) และของขวัญฟรีแห่งความชอบธรรม [ให้พวกเขายืนร่วมกับพระองค์เอง] ปกครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิต…” นี่เป็นการพูดเกี่ยวกับการครอบครองในโลกนี้ เราจะไม่ครอบครองในสวรรค์เพราะว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดให้ครอบครองในสวรรค์ อาจารย์เปาโลกำลังพูดเกี่ยวกับชีวิตอย่างกษัตริย์ในโลกนี้
วิวรณ์ 5:10 กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก” เช่นกันในปัญญาจารย์ 8:4 กล่าวว่า “ด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…” คุณคือกษัตริย์ ถ้อยคำของคุณมีฤทธิ์เดช พระคำในปากของคุณซึ่งต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน เมื่อคุณสั่งความกลัว ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติให้ออกไป มันก็จะต้องเชื่อฟังคุณ ดังนั้นถ้าคุณถูกโจมตีโดยความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติ จงปฏิเสธที่จะกลัว จงพูดชื่อของมัน และสั่งมันให้ออกไป และมันก็จะต้องออกไป
เมื่อการทดสอบ การทดลอง และการทุกข์ยากลำบากเข้ามาต่อสู้คุณ เมื่อคุณต้องเผชิญกับวิกฤติในชีวิต อย่าอ่อนแรง อย่าขลาดกลัว พูดพระคำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มาระโก 11:23 กล่าวว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด จงกล้าที่จะกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ โดยความดีของความชอบธรรมของคุณในพระเยซูคริสต์ คุณสามารถต่อสู้กับซาตานและสมุนในนรกด้วยความกล้าหาญโดยปราศจากความกลัว สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญแห่งความชอบธรรม ที่ประทานความกล้าหาญให้แก่ข้าพระองค์เพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีในทุกวัน โดยปราศจากความรู้สึกผิด ด้อยคุณค่า หรือการรู้สึกถูกกล่าวโทษ ขอบพระคุณสำหรับความสามารถภายในวิญญาณของข้าพระองค์ในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และเข้าไปอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้า ข้าพระองค์ครอบครองโดยพระคุณในชีวิต ผ่านความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 5:10; ปัญญาจารย์ 8:4


Comments are closed