พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2018
มีชีวิตที่ไม่ธรรมดา
No Ordinary Life

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

     ชีวิตนิรันดร์เป็นธรรมชาติของพระเจ้า และพระคัมภีร์กล่าวว่าชีวิตนี้มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ นี่คือชีวิตที่พระองค์กล่าวอ้างถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไร พระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้น” (ยอห์น 5:26) พระองค์มีชีวิตนั้นซึ่งพระองค์รับจากพระบิดา มันถูกแปลว่า “ชีวิตนิรันดร์” (eternal life) ในภาษาอังกฤษเพราะความจำกัดของภาษา แท้จริงมันคือ “ชีวิตของพระเจ้า” หรือ “ชีวิตอย่างพระเจ้า”

มีชีวิตสัตว์ ชีวิตพืช ชีวิตมนุษย์ และมีชีวิตอย่างพระเจ้า ใครที่มีพระบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตแบบนี้ และใครที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์ นั่นคือข้อความในพระคัมภีร์ตอนต้นของบทนี้

ดังนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพี่น้องของคุณ คุณพ่อคุณแม่ของคุณ เพื่อนๆของคุณ ถ้าพวกเขาไม่มีพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์ และนั่นเป็นปัญหาใหญ่ นั่นหมายความว่าเขาตกอยู่ใต้ความมืดและความเสื่อมสลายของโลกนี้ เขาอยู่ใต้อำนาจของความตายฝ่ายวิญญาณ นี่คือเหตุผลที่เราต้องเทศนา และเป็นเหตุผลว่าคุณต้องทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อให้พวกที่คุณรักได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์” (โรม 6:23) ของประทานนั้นมีอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น พระองค์มาเพื่อให้เราจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10) ชีวิตที่มีพลัง มีสง่าราศี ชีวิตอย่างพระเจ้าที่เต็มบริบูรณ์คือชีวิตที่พระองค์นำมามอบให้ มันไม่ใช่ชีวิตแบบธรรมดา และถ้าคุณเชื่อในพระองค์ คุณก็ได้รับชีวิตนั้นเข้าอยู่ในวิญญาณของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้อง”รู้สึก”ในร่างกายของคุณก่อนที่คุณจะตระหนักว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ ชีวิตนั้นอยู่ในวิญญาณของคุณแล้ว

การที่คุณตระหนักถึงชีวิตอย่างพระเจ้าและที่มาของชีวิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ระลึกถึงคำของอัครสาวกยอห์น “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:13)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ไม่มีอะไรอาจทำลายข้าพเจ้าได้ ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก ชีวิตในข้าพเจ้าไม่เสื่อมสลายและไม่อาจถูกทำลายได้ ทำให้ข้าพเจ้าอยู่ยงคงกระพัน ชีวิตข้าพเจ้าอยู่เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า ข้าพเจ้าเดินในเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:17; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed