ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2015

มีชีวิตชีวาและส่องสว่างในพระวิญญาณ
Vibrant And Aglow In The Spirit

“อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12:11)

    คำที่แปลว่า “กระตือรือร้น” ในข้อพระคำตอนต้นในภาษากรีกคือคำว่า “zeo” มีความหมายว่าเดือดด้วยความร้อนสำหรับของเหลว หรือส่องสว่างด้วยความร้อนสำหรับของแข็ง ดังนั้นในการ “กระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ” คือการทำให้เดือดในวิญญาณของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า และส่องสว่างออกมาภายนอก นั่นคือเหตุผลที่ฉบับแปล Moffat กล่าวไว้ว่า “คงรักษาการส่องสว่าง” เพราะว่ามีการส่องสว่างของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ ในเวอร์ชั่นนิวคิงเจมส์กล่าวว่า “รักษาตัวของท่านให้ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณ” และในฉบับแปลแอมพลิไฟด์กล่าวว่า “…ส่องสว่าง (และ) ลุกไหม้ในพระวิญญาณ…”

นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ พระองค์ไม่ต้องการให้คุณเกียจคร้าน เฉื่อยชา หรืออ่อนแอ พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตชีวา ร่าเริง และส่องสว่างในพระวิญญาณอยู่เสมอ บางคนเป็นคนเกียจคร้านในการไปคริสตจักร หรือในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาไม่สนใจในกิจกรรมฝ่ายวิญญาณ อย่าเป็นเช่นนั้น! จงกระตือรือร้นในการนำวิญญาณ มีส่วนร่วมในการหนุนใจและนำคนอื่นมาที่บ้านของพระเจ้า มีภาระใจที่จะอธิษฐานและวิงวอนเผื่อจิตวิญญาณที่หลงหาย นี่คือส่วนหนึ่งในการรับใช้ของคุณในการประกาศข่าวประเสริฐในฐานะลูกของพระเจ้า

คุณคือทูตของพระเยซูคริสต์ และของคริสตจักรที่คุณอยู่ อย่าลืมในเรื่องนี้ คุณจะต้องพูดเป็นตัวแทนของพระคริสต์และคริสตจักรของคุณ คริสตจักรของคุณคือครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณ นำผู้อื่นเข้ามาในครอบครัวเพื่อพวกเขาจะสามารถได้ยินพระคำของพระเจ้าซึ่งได้สร้างและสอนคุณ! จงแตะต้องชีวิตของคนอื่นด้วยข่าวประเสริฐ

คงรักษาความร้อนรนและไฟของคุณในเรื่องข่าวประเสริฐ รักษาภาระใจเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ นั่นคือการลุกไหม้ในวิญญาณของคุณ และส่องสว่างออกมาภายนอก! คุณจะทำได้อย่างไร? อันดับแรก คือโดยการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ ถ้าคุณต้องการเติบโตฝ่ายวิญญาณ และทำให้เกิดผลกระทบที่ยาวนานในโลกนี้ เรียนรู้ที่จะใช้เวลาที่มีค่าในการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ ทำบ่อยๆ เมื่อคุณอยู่เพียงลำพัง แทนที่จะอยู่เฉยๆ หรือคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สำคัญ อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ

อีกสิ่งหนึ่งคือการศึกษาพระคำ มอบตัวคุณเองในพันธกิจแห่งพระคำ นั่นคือวิธีที่คุณจะคงรักษาแรงบันดาลใจและความร้อนรนของคุณต่อพระเจ้าได้ คือโดยการอธิษฐานและทำพันธกิจแห่งพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงถือว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อ ทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่พันธกิจแห่งการคืนดีกัน ข้าพระองค์มีภาระใจ มีชีวิตชีวา และส่องสว่างในวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ เต็มด้วยไฟและพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างที่ส่องเจิดจ้าภายในและผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:14; อิสยาห์ 60:1


Comments are closed