อาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2014

มีชีวิตกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์
Alive To God Through Jesus Christ

“เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” (โรม 6:11)

    ในการ “มีชีวิตกับพระเจ้า” หมายความว่าตื่นขึ้นมาในความจริงของพระองค์ และโลกแห่งชีวิต เป็นการอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เอเฟซัส 2:1 กล่าวว่า “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป” นี่ไม่ใช่คำสัญญาถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทำ พระองค์ได้ทำแล้ว! คุณมีชีวิตกับพระเจ้าแล้ว! ประกาศความยินดีนี้เสมอ “ข้าพเจ้าตายต่อบาป แต่มีชีวิตกับพระเจ้า!” เมื่อคุณมีชีวิตกับพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นจริงสำหรับคุณ คุณสามารถได้ยินและรู้จักเสียงของพระองค์ คุณสามารถรู้ถึงความคิด ความตั้งใจของพระองค์ และเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณได้

คนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่มีชีวิตกับพระเจ้า เขามีชีวิตกับความบาปและความตายต่อความจริงของสวรรค์ เมื่อเราพูดเกี่ยวกับการได้ยินเสียงของพระเจ้า เขาจะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรในการที่จะมีคนกล่าวว่าได้ยินพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พูดกับเขา ใช่ พระเจ้าพูดกับเรา และเราได้ยินพระองค์ เพราะว่าเรามีชีวิตกับพระองค์ นั่นคือที่ของเรา เป็นพื้นที่ในชีวิตของเรา สรรเสริญพระเจ้า!

คนที่ไม่มีชีวิตกับพระเจ้าหวั่นไหวและพ่ายแพ้ได้ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก เมื่อความท้าทายเข้ามา เขาก็จะกลัวและสงสัยว่า “ฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ไหน?” อย่างไรก็ตามเมื่อคุณมีชีวิตกับพระเจ้า พระองค์จะกลายเป็นผู้ช่วยของคุณ บางคนที่คุณรู้จักอาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวัง เช่นโรงมะเร็งระยะสุดท้าย และคุณคิดว่า “เราจะส่งเขาไปเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก” คุณสามารถเรียกหมอที่เก่งที่สุดมาแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีหมอคนหนึ่งที่คุณสามารถเรียกหาและแน่ใจได้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี ชื่อของเขาคือพระเยซู! อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีชีวิตกับพระองค์ก่อน!

เมื่อคุณมีชีวิตกับพระเจ้า และแสงสว่างของพระองค์ส่องในวิญญาณของคุณ พระคำของพระองค์จะทำงานภายในคุณ คุณจะมีชีวิตกับความชอบธรรมของพระองค์ สติปัญญา และพระคุณของพระองค์! คุณจะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากวิญญาณของคุณเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) ถ้าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ ข้าพเจ้าหนุนใจให้คุณมอบหัวใจของคุณแด่พระคริสต์ในเวลานี้ และตื่นขึ้นมาในความเป็นพระบิดาของพระเจ้า กล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ และพระเจ้าได้ทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่ใจของข้าพระองค์ในเวลานี้ ในนามพระเยซู อาเมน”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างของพระองค์ที่ส่องสว่างเข้าสู่ใจของข้าพระองค์ และฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ที่เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์จากพระสิริสู่พระสิริ ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์มีชีวิตกับความชอบธรรมของพระองค์ พระคุณ และความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:12-13


Comments are closed