พุธที่ 9 มกราคม 2019
มีชัยชนะโดยพระวิญญาณ
Victory By The Spirit

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)

     ในอพยพบทที่ 17 เราอ่านบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิธีการที่โยชูวาชนะอามาเลข โมเสสได้ไปกับอาโรนและเฮอร์ไปยังยอดภูเขาเพื่อจะอธิษฐานในขณะที่โยชูวากำลังรบกับคนอามาเลข

ในระหว่างการสู้รบอาโรนและเฮอร์ได้สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่โมเสสยกมือขึ้น อิสราเอลก็มีชัยในการรบกับอามาเลข อย่างไรก็ตามเมื่อมือของเขาตกลง อามาเลขก็ได้ชัยชนะ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนโมเสสโดยการยกมือทั้งสองข้างของเขาขึ้นในแต่ละด้านขณะที่โมเสสนั่งอยู่บนก้อนหิน จากนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า “…โยชูวาปราบกองทัพอามาเลขพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ” (อพยพ 17:13)

อะไรที่เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างมือของมนุษย์กับการสู้รบที่ต่อเนื่อง? นี่คือกฎฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานอยู่! นี่คือชัยชนะโดยพระวิญญาณ มีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในวิญญาณขณะที่มือเหล่านั้นถูกยกขึ้นสู่สวรรค์

มีชัยชนะและฤทธิ์อำนาจผ่านมือของเรา เปาโลกล่าวว่า “เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหน..” (1 ทิโมธี 2:8) จงฝึกฝนสิ่งนี้ และคุณจะเห็นความสำเร็จและชัยชนะในชีวิตของคุณมากขึ้นในปีนี้ จงเรียนรู้ที่จะยกมือขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่คุณคิดถึงพระองค์ในการอธิษฐานและการนมัสการ นี่เป็นยุทธวิธีของพระวิญญาณเพื่อชีวิตที่มีชัยชนะและพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

ไม่สำคัญว่าอะไรจะมาต่อต้านคุณ คุณสามารถชนะได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มือของคุณไม่ได้ว่างเปล่า เมื่อคุณยกมือขึ้น นั่นก็คือพระหัตถ์ของพระเจ้า ที่ทะเลแดงพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “…แล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออก” (อพยพ 14:16) เมื่อคุณยกมือของคุณขึ้น พระเจ้าก็ตอบสนอง โอ้ สรรเสริญพระเจ้า!

2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” ชัยชนะของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเดินในความสว่างของสิ่งนี้ จงศึกษาพระคำเพื่อรู้จักและเล่นบทบาทของคุณในประสบการณ์ของ
พระเจ้า

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ขบวนแห่ฉลองชัยตลอดไป! ข้าพระองค์เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อำนาจแห่งพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์ชนะทุกวันด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะย่างเท้าของข้าพระองค์ได้รับคำสั่งจากพระปัญญาของพระองค์ และความท้าทายทุกอย่างจะสลายไปต่อหน้าข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เศคาริยาห์ 4:6; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed