มีชัยชนะตลอดไปในพระองค์

ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2017
มีชัยชนะตลอดไปในพระองค์
Forever Victorious In Him
“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

     สดุดี 91:3-8 ทำให้เราสบายใจอย่างมาก พระคำได้เปิดเผยถึงความตั้งใจของพระเจ้าที่จะปกป้องและดูแลคุณ แม้ในท่ามกลางปัญหาและวิกฤตการณ์ในโลกนี้! พระคำกล่าวว่า “เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนก และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน…”

คุณเห็นหรือไม่ว่าทำไมคุณจึงไม่ควรที่จะกลัวหรืออ่อนระอาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ? ไว้วางใจในพระเจ้าและในพระคำของพระองค์ คุณได้รับการปกป้องจากความมืดและภัยในโลกทุกวันนี้ ไม่ว่าจะในเวลากลางคืน หรือในตอนกลางวัน
พระเจ้าทรงปกป้องและดูแลคุณอยู่ คุณอยู่ในความปลอดภัย ความเชื่อของคุณในการตอบสนองจึงควรเป็นว่า “พระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า อยู่กับข้าพเจ้า และเพื่อข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีชัยตลอดไป”

พระองค์ตรัสไว้ในอิสยาห์ 43:2 “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า” สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่มีภัยอันตรายใดที่ทำลายคุณได้ สภาพแวดล้อมนั้นคือพระคริสต์

ในการอยู่ในพระคริสต์คือการอยู่ในที่ลี้ภัยของพระเจ้า สดุดี 91:1-2 กล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” พระคริสต์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของคุณ! ในพระองค์ คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใด เพราะว่าคุณอยู่ในความปลอดภัยและในความเจริญรุ่งเรือง โลกนี้อาจเต็มไปด้วยภาวะเงินลอยตัวหรือเศรษฐกิจที่ตกต่ำ แต่
พระพรและความรุ่งเรืองของคุณที่อยู่ในพระคริสต์ได้รับการรับประกันแล้ว
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการปกป้องและมีชีวิตในชัยชนะทุกวัน พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า และเป็นป้อมกำบังของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ! ข้าพเจ้าไม่มีความกลัว เพราะว่าในพระองค์นั้นข้าพเจ้ามีชีวิต และดำเนินชีวิตอยู่ พระองค์ทรงเป็นกำลังและหอคอยอันเข้มแข็ง และในพระองค์ ข้าพเจ้าวางรากและจำเริญขึ้นในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; 1 ยอห์น 4:4