อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

มีชัยชนะตลอดทาง
Triumphant All The Way
“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

    1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่า
พระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” และเปาโลได้กล่าวโดยพระวิญญาณในโรม 8:35-37 “แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ?…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย”

ด้วยความเข้าใจอันนี้ เมื่อคุณเผชิญกับการทดสอบ การทดลอง และการถูกข่มเหง เมื่อเจอพายุและความกดดันในชีวิต จงปฏิเสธที่จะหวั่นไหว เพราะว่าคุณมีชัยชนะอย่างเหลือล้น คำพยานของคุณนั้นมีอย่างแน่นอน เพราะว่าคุณคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ไม่มีอะไรที่สามารถมาท่วมท้นคุณได้ เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในคุณ และพระองค์จะทำให้คุณชนะเสมอ และในทุกหนทุกแห่ง

ไม่สำคัญว่ามีการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีในสื่อต่างๆ มากเพียงใด อย่าตกใจ! ความยากลำบาก สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ความชั่วร้าย และความน่ากลัวในโลกนี้จะไม่มาทำร้ายคุณ เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณเป็นของพระคริสต์
พระคริสต์คือประเทศของคุณ และในพระคริสต์คุณมีชัยชนะเสมอ! ไม่มีอะไรที่สามารถมาจำกัดชัยชนะ ความก้าวหน้า และความสำเร็จของคุณได้

อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาใน
พระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” นี่คือชีวิตของคุณใน
พระคริสต์! ชัยชนะ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของคุณที่ไม่สามารถหยุดได้ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซา ภาวะเงินเฟ้อ และความยากลำบาก สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเต็มด้วยกำลังและความสามารถของพระวิญญาณ ผู้ที่นำข้าพเจ้าไปในขบวนแห่งชัยชนะ ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ และหยั่งรากลงติดกับแม่น้ำ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเมื่อไรความร้อนจะมา ข้าพเจ้าเกิดผลและมีชัยชนะเสมอในพระเยซูคริสต์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:7-11; สดุดี 91:5-6; ยากอบ 1:2-4


Comments are closed