เสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2017
มีชัยชนะตลอดทาง
Victorious All The Way

“สาธุการแด่พระ‍เจ้า ผู้ประ‌ทานชัย‍ชนะแก่เรา โดยพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

    ในขณะที่หลายคนถูกรบกวนด้วยความเจ็บป่วย มารร้าย การทำลาย และความมืดที่มีมากมายในโลกทุกวันนี้ เราบางคนกำลังชื่นชมยินดีกับชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ เรากำลังเฉลิมฉลองความดีของพระเจ้า ครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ นั่นคือการเป็นคริสเตียน เป็นการทรงเรียกสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ

2 โครินธ์ 2:14 เปิดเผยถึงความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณที่จะมีชัยชนะทุกวัน และในทุกสถานการณ์ “แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” คุณเกิดมาเป็นผู้ชนะ ความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของคุณ ให้ตระหนักความจริงนี้ ปฏิเสธที่จะยอมให้สิ่งใดหรือใครทำให้คุณไม่พอใจ พระเยซูได้ให้ชัยชนะเหนือขีดจำกัด ความยากลำบาก และความกดดันในชีวิตแก่คุณ พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 16:33 “…ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้ ชัยชนะของคุณได้รับการรับประกันแล้ว

1 ยอห์น 4:4 ประกาศว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” นี่เป็นบางสิ่งที่ต้องร้องตะโกน! คุณจะต้องคงรักษาที่แห่งชัยชนะเหนือซาตาน โลกนี้ และสถานการณ์ในชีวิตไว้โดยการจดจ่อที่พระคำ

เมื่อคุณต้องเผชิญกับการทดสอบมากมาย พระองค์ตรัสว่า “จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” (ยากอบ 1:2) เพราะว่าชัยชนะของคุณจะมาอย่างแน่นอน เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” (2 โครินธ์ 4:17) คุณเห็นหรือไม่? คุณสามารถชนะได้เท่านั้น! เดินต่อไปในชัยชนะ ความยอดเยี่ยม ความชอบธรรม และพระพร เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิ์ตั้งแต่กำเนิดของคุณในพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าจะมีการข่มเหงและวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างไรก็ตาม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานชัยชนะในทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า! ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ ความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในความยอดเยี่ยม ความชอบธรรม และความรุ่งเรือง พระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้นจึงมีสง่าราศี เกียรติ และความงดงามในชีวิตของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:33-37; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed