เสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2015

มีความเรียบง่ายในชีวิตของคุณ
Have A Simplicity To Your Life

“ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”” (ฮีบรู 13:5)

    มีบางสิ่งสำหรับลูกของพระเจ้าทุกคนจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ พวกเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันตลอดเวลา ในบางช่วงเวลา มีบางสิ่งที่คนอื่นสามารถซื้อได้ในขณะที่คุณไม่สามารถซื้อได้ในช่วงเวลานั้นของชีวิต ไม่มีความจำเป็นในการต่อสู้ด้วยตัวคุณเอง และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา จงมีความเรียบง่ายในชีวิตของคุณ อย่าพยายามทำในสิ่งที่ “เกินกว่าคุณ” ในช่วงเวลานั้น เพียงเพราะว่าคุณต้องการเป็นเหมือนคนบางกลุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น มีบางคนต้องการให้ลูกของพวกเขาเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เพียงเพื่อต้องการอยู่ใน “ระดับเหมือนคนอื่น” ในขณะที่พวกเขาอาจจะไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ในเวลานั้น พวกเขาทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในภาวะกดดัน พยายามที่จะเท่าเทียมเพื่อให้เหมือนกับคนอื่น อย่าพยายามทำให้ตัวเองตกอยู่สภาวะขาดแคลนทางการเงิน เพราะว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำในช่วงเวลานั้น นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉลาด อย่าทำให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะกดดันเช่นนั้น จงทำให้ชีวิตของคุณเองง่ายขึ้น

ถ้าคุณต้องการวัดระดับชีวิตของคุณเองโดยดูที่คนอื่น คุณจะรู้สึกไม่สบายใจ จงตามการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้า มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง ปล่อยให้เป็นเวลาในครั้งต่อไป จงพอใจในสิ่งที่คุณมี

อย่าปล่อยใจตัวเองไปกับวิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อเพียงเพราะว่าคุณต้องการให้คนอื่นคิดว่าคุณได้ “มาถึงแล้ว” จงเป็นคนถ่อมตัว อย่าปรารถนาบางสิ่งที่เป็นของคนอื่น เพราะว่าพระเจ้าสามารถให้คุณในสิ่งที่คุณร้องขอให้พระองค์ทำเพื่อคุณ พระองค์ทรงเป็นความพึงพอใจของคุณ จงมีความเชื่อในพระองค์ วางใจในพระองค์ และชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระเจ้า โอ จิตใจของข้าพเจ้า และไม่ลืมทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้! พระองค์ทรงเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า พร้อมทั้งความรักและเมตตา และความกรุณา และทำให้ข้าพเจ้าพึงพอใจด้วยของดีมากมาย! ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอิสระจากการดิ้นรนต่อสู้ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความพึงพอใจของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนา และข้าพเจ้าถูกนำไปและเกิดผลโดยสติปัญญาของพระองค์เสมอ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 6:6; ลูกา 12:15; สุภาษิต 16:18


Comments are closed