ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2017
มีความห่วงใยเกี่ยวกับโลกนี้
Be Concerned About The World
“ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออย่าให้มีวี่แววที่ข้าพเจ้าจะทำบาปต่อพระยาห์เวห์ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่าน..”. (1 ซามูเอล 12:23)

    ผู้นำวิญญาณที่แท้จริงคือคนที่ไม่ได้ห่วงใยเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนในเมืองของคุณ แต่กับการประกาศกับโลกนี้ คุณจะต้องห่วงใยเกี่ยวกับความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้นำมาให้แก่คนทั้งโลกนี้ ไม่ว่าคุณจะห่วงใยคนในเมืองของคุณมากเท่าใด คุณจะต้องคิดเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ด้วย พระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ ในมาระโก 16:15 “…จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”

ขณะที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู คุณไม่สามารถไปประกาศทั่วโลกนี้กับทุกคนที่อยู่บนโลกโดยลำพังคนเดียวได้ แต่มีวิธีที่คุณสามารถมีผลกระทบต่อการประกาศในโลกนี้ ทางหนึ่งคือการอธิษฐานวิงวอน อธิษฐานเผื่อความรอดของวิญญาณที่หลงหาย คริสเตียนทุกคนที่ได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะร้อนรนด้วยภาระใจในการอธิษฐานเผื่อ ดังนั้นจงขะมักเขม้นในการอธิษฐานเผื่อวิญญาณที่หลงหาย และผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่อยู่ในที่ต่างๆ ในโลกนี้ ที่อาจมีประสบการณ์กับความยากลำบากและความท้าทาย

พระคำบอกให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ในปัญหา คริสเตียนหลายคนทั่วโลกนี้กำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อของเขา บางคนถูกฆ่าเพราะว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ บางคนทนทรมานในโรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้าย บางคนอาจไม่มีความเชื่อเพียงพอที่จะคิดเกี่ยวกับการได้รับการรักษา แต่คำอธิษฐานของคุณสามารถช่วยพวกเขาได้

คริสเตียนบางคนอยู่ในคุกเพราะว่าคดีที่พวกไม่ได้ทำ เมื่อคุณมีเด็กกำพร้า คนยากจน และคนที่ถูกสังคมละเลย อย่าเพียงหวังว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้นสำหรับพวกเขา แต่อธิษฐานเผื่อพวกเขาเป็นระยะๆ! เมื่อคุณเป็นห่วงคนเหล่านั้นที่ต้องการการช่วยเหลือแบบนั้น พระเจ้าจะโปรแกรมชีวิตของคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง พระองค์จะเพิ่มพูนพระคุณให้แก่คุณเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้วิญญาณของคนทั่วโลกนี้สวยงามสำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่เร้าใจข้าพระองค์ให้มีวิญญาณของการอธิษฐานวิงวอน และวันนี้ข้าพระองค์ทำให้ความรอด การรักษา และการปกป้องคุ้มครองมีพร้อมสำหรับพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ทั่วโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:26; 1 ทิโมธี 2:1-2


Comments are closed