พฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2016

มีความมั่นใจเกี่ยวกับความจริง
Be Definite About The Truth

“เหตุฉะนั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะถ้วนถี่ตั้งแต่ต้นมา จึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับ เพื่อประโยชน์แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบ” (ลูกา 1:3-4)

    สิ่งที่เราเชื่อในการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่สมมุติฐาน เรามีความจริงที่ชัดเจนแน่นอน และยิ่งเราได้ศึกษาพระคำมากเท่าไร เรายิ่งมั่นใจเกี่ยวกับความจริงของเรื่องราวเหล่านั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง เป็นความจริงเดียว ไม่มีความจริงอื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์ พระเจ้าได้ให้พระคำกับเราเพื่อศึกษาในฐานะที่เป็นพื้นฐานของเรา และเป็นความจริงที่ให้เราเชื่อและดำเนินชีวิตตาม ดังนั้นพระคำคือทั้งหมดที่เราควรรู้และเชื่อ ลูกา 1:1 กล่าวว่า “…มีหลายคนได้อุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลาย”

คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ได้จนกว่าคุณจะเชื่ออย่างแน่ใจว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพระคำของพระเจ้า คุณจะต้องเชื่ออย่างแน่ใจว่าพระคำคือความจริง โดยไม่ได้ขึ้นอยู่บนความรู้สึกของคุณหรือสถานการณ์รอบตัวคุณ สิ่งนี้มีความสำคัญ เพราะว่าคุณไม่สามารถส่งผลกระทบที่มีความหมายด้วยข่าวประเสริฐได้จนกว่าคุณจะแน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อ

อัครทูตไม่ได้ปล่อยให้มีช่องว่างในช่วงเวลาของคริสตจักรยุคแรก ที่จะให้คนเปลี่ยนไปมา พวกเขาต้องการให้ทุกคนมีความมั่นใจ ชัดเจน เกี่ยวกับความจริง ให้เชื่ออย่างสุดใจ และมีความร้อนรนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ อย่ามีคำถามในความคิดของคุณเกี่ยวกับความจริง อย่าหวั่นไหวเพราะการทดลองและการถูกข่มเหง

เมื่อใดก็ตามที่คุณศึกษาพระคำ หรือได้ยินคำสอนหรือคำเทศนาพระคำ เปิดใจของคุณที่จะรับพระคำนั้น ให้พระคำนั้นเข้าไปในวิญญาณของคุณ และเหมือนกับที่พระคำได้กล่าวไว้ คุณจะมั่นคงและไม่หวั่นไหว เกิดผลในการดีทุกประการ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นชีวิตของข้าพระองค์ และเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จ ความยินดี ความรุ่งเรือง และชัยชนะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อ รู้ถึงความแน่นอนของสิ่งเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ได้รับไว้ ข้าพระองค์ยอมรับและดำเนินชีวิตโดยความจริงของพระคำของพระองค์ และผลก็คือพระสิริของพระองค์ถูกสำแดงออกในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์กระทำ! ขอบพระคุณพระองค์ที่เสริมกำลังความเชื่อของข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 2:10; ฮีบรู 10:23; โคโลสี 1:23


Comments are closed