จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2015

มีความปรารถนาพระองค์อย่างแรงกล้า
Have A Strong Desire For Him

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การเป็นเชลยของเจ้ากลับสู่สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ…” (เยเรมีย์ 29:13-14)

    พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 7:7 ว่า “…จงหาแล้วจะพบ…” ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าในพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในข้อพระคำตอนต้น พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้าพบเรา…” การแสวงหาพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์หายตัวไป หรือว่าคุณกำลังมองหาพระองค์ในที่ต่างๆ แต่กำลังหมายถึงความปรารถนาอันแรงกล้าในพระองค์ ในการสถิตอยู่ของพระองค์ ความปรารถนาอันแรงกล้าในการสามัคคีธรรมกับพระองค์

นี่คือบางสิ่งที่จะต้องเห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียน ความปรารถนาอันแรงกล้าในพระเจ้า พระคำของพระองค์ และอิทธิพลของพระองค์ในชีวิตของคุณ เมื่อคุณมีสิ่งนี้ คุณจะสามารถมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่รอบข้างคุณได้ไม่ยาก ดังนั้นจงปลูกฝังในเรื่องนี้ สิ่งนี้ไม่ได้มาด้วยตัวของมันเอง ส่วนของพระเจ้าคือการเร้าความคิดของคุณให้คิดถึงสิ่งนี้ แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณในการคงรักษาความร้อนรน ความรัก และภาระใจของคุณต่อพระองค์ไว้ให้อยู่ที่จุดเดือด พระองค์จะทรงเรียกความสนใจของคุณอยู่เสมอ เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณและพระองค์ต้องการสามัคคีธรรมกับคุณ

แม้ในเวลานี้ พระองค์กำลังเรียกความสนใจของคุณในการเดินที่สูงขึ้นและมากขึ้นกับพระองค์ นั่นคือความปรารถนาของพระองค์ และพระองค์ทราบว่าคุณก็ต้องการสิ่งเดียวกันนี้ ดังนั้นที่คุณต้องทำทั้งหมดคือการกล่าวว่า “ได้ครับ/ค่ะ” ต่อพระองค์ และกระทำตามนั้น ความปรารถนาอันแรงกล้านั้นจะทำให้คุณเป็นนักอธิษฐานวิงวอน

มีคริสเตียนที่กล่าวว่า “ปัญหาคือว่าข้าพเจ้าขี้เกียจที่จะอธิษฐาน” นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการรู้สึกเข้มแข็งหรือขี้เกียจในการอธิษฐาน แต่เป็นเรื่องของภาระใจ ถ้าคุณมีบางสิ่งที่รบกวนคุณ คุณจะต้องการอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างแน่นอน เมื่อคุณต้องการบางสิ่ง และคุณรู้ว่าสถานการณ์นั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความปรารถนาอันแรงกล้าในใจของคุณในการแสวงหาพระองค์

อย่างไรก็ดี คุณไม่ต้องรอจนกระทั่งคุณอยู่ในสภาวะที่ลำบาก จงเป็นเหมือนดาวิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาในพระเจ้า กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหย ที่ที่ไม่มีน้ำ” (สดุดี 63:1)

คำอธิษฐาน
    เหมือนกวางที่มองหาลำธาร จิตวิญญาณของข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ ความยินดีของข้าพระองค์ และความพึงพอใจของข้าพระองค์! ในพระองค์ข้าพระองค์สมบูรณ์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ที่เต็มล้นในใจของข้าพระองค์ และความรักของพระองค์ที่ท่วมท้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์! ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในวันนี้และตลอดไป เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:18; โคโลสี 4:2; สดุดี 63:8


Comments are closed