ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013

มีความประจักษ์แจ้งของผู้ชนะ
Have The Consciousness Of A Victor

“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

คริสเตียนทุกคนควรมีความประจักษ์แจ้งของพระคริสต์ คือความประจักษ์แจ้งของผู้ชนะ คุณควรจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต ไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้กับคุณจะได้รับชัยชนะ นี่คือมรดกของเรา
เมื่อมองดูชีวิตของพระเยซู เราเห็นถึงตัวอย่างชัดเจนของผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยที่มีความประจักษ์แจ้งแบบนี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือสถานการณ์ต่างๆ และใช้อำนาจเหนือทุกสิ่ง พระองค์ไม่มีความรู้สึกว่าขาดหรือต้องการสิ่งใด อีกทั้งพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้ ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า แต่ในฐานะบุตรมนุษย์ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเยซูไม่ได้ดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติในลักษณะของทูตสวรรค์ แต่พระองค์มาในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม “ความจริง พระองค์มิได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์ แต่ทรงเป็นห่วงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม” (ฮีบรู 2:16) พระองค์มาเป็นเหมือนกับเรา พระองค์ดำเนินชีวิตในฐานะของมนุษย์ ทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำนั้นมนุษย์ก็สามารถทำได้
วิธีที่พระเยซูทรงดำเนินชีวิต สิ่งที่พระองค์ได้ทำ ถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัส การอัศจรรย์และหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงสำแดง ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณและข้าพเจ้าสามารถทำได้ในทุกวันนี้ โดยพระวิญญาณเดียวกัน พระเยซูทรงประสบความสำเร็จ พระองค์ทรงมีความคิดของพระคำ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระคำที่ทรงสภาพของเนื้อหนัง พระองค์ทรงทราบความจริงของพระเจ้าที่คนอื่นไม่รู้ พระองค์ทรงดำเนินในความจริง และพระองค์ทรงเป็นความจริง
นี่เป็นความรู้และความประจักษ์แจ้งอันหนึ่งที่พระองค์ทรงมี ในยอห์น 6:38 พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์…” ในเวลานั้น พระองค์ทรงพูดกับคนที่ทราบว่าพระองค์เกิดที่ไหน เวลาใด พวกเขารู้จักมารดาของพระองค์ มารีย์ พวกเขารู้จักพี่น้องของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่า “เราได้ลงมาจากสวรรค์” พระองค์ทรงตระหนักในความเป็นพระเจ้าของพระองค์
ให้แนวความคิดเช่นเดียวกันนี้อยู่ภายในคุณ ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์เช่นกัน (ฟิลิปปี 2:5) จงมีความประจักษ์แจ้งของผู้ชนะ คิดเหมือนอย่างพระเยซู ดำเนินชีวิตด้วยความประจักษ์แจ้งที่ว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงอยู่ภายในคุณ ดังนั้นคุณไม่มีทางถูกเอาชนะได้ จงมีความประจักษ์แจ้งว่าคุณมาจากพระเจ้า และได้ชนะโลกนี้แล้ว เพราะว่าผู้ที่อยู่ในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ จงมีความประจักษ์แจ้งว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคุณมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติในพระคริสต์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์มีความประจักษ์แจ้งของพระคริสต์ ดังนั้นสถานการณ์ต่างๆของชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์มีสิทธิอำนาจของพระคริสต์ ข้าพระองค์นั่งอยู่กับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือเทพผู้ครอง เทพอาณาจักร และฤทธิ์อำนาจใดๆ ในนามพระเยซู เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:28; มาระโก 4:41


Comments are closed