วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน

มีความตระหนักรู้ถึงชีวิต
Have The Consciousness Of Life

“นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน” (1 โครินธ์ 15:51)

     บางคนคิดว่าความตายมาจากพระเจ้า นั่นคือพวกเขาคิดว่าพระเจ้าสร้างชีวิตและสร้างความตาย แต่นั่นไม่จริง เมื่อพวกเขาอ่านสิ่งต่างๆ เช่น “เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด เราทำให้เกิดสวัสดิภาพและสร้างความวิบัติ เราคือยาห์เวห์ ผู้ทำสิ่งทั้งหมดนี้” (อิสยาห์ 45:7) พวกเขาถูกพาไปด้วยถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งพูดเป็นสัญลักษณ์ เมื่อคุณต้องการที่จะเข้าใจความจริง คุณไปที่พันธสัญญาใหม่

ฮีบรู 2:14 กล่าวว่า “บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไร พระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้น เพื่อโดยทางความตายนั้น พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตาย” (ฮีบรู 2:14) มารมีอำนาจแห่งความตาย! และใน 1 โครินธ์ 15:26 พระคัมภีร์กล่าวว่า “ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย” ความตายคือศัตรู ดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่ไม่เข้าใจพระคำเท่านั้นที่พูดว่า “วันหนึ่งเราทุกคนจะต้องตาย”

ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นเนื้อหาหลักของเรากล่าวว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน…” ส่วนที่ขีดเส้นใต้แสดงให้เห็นว่าทุกคนจะไม่ตาย นี่เป็นความล้ำลึกสำหรับโลก นั่นคือเป็นสิ่งที่ยากสำหรับบางคนที่จะเข้าใจ ดังนั้นพวกเขาจึงรีบอ้างฮีบรู 9:27 ซึ่งอ่านว่า “ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” แต่พระเจ้าไม่ได้ทำให้สิ่งนี้เป็นพระสัญญา ข้อต่อไปกล่าวว่า “พระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ถูกนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่ 2 ปราศจากบาปเพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” (ฮีบรู 9:28)

โดยแก่นแท้แล้วสิ่งนี้บอกเราว่าเนื่องจากมนุษย์ถูกเลือกให้ตายและหลังจากนั้นต้องเผชิญกับการพิพากษา พระเยซูคริสต์จึงสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวเพื่อทุกคน ดังนั้นมนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องตายแล้วตายอีก ไม่มีความจำเป็นต้องมีเครื่องบูชาไถ่บาปมากกว่านี้

ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็มีชีวิตนิรันดร์ นั่นคือคุณได้ถูกนำจากมนุษยชาติสู่นิรันดรกาล ซึ่งหมายความว่าคุณกลายเป็นคนที่ไม่เสื่อมโทรม ไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่พินาศ ไม่ล้มเหลว ไม่ต้องตาย! นี่ควรเป็นการตระหนักรู้ของคุณตระหนักรู้ถึงชีวิต ไม่ใช่ความตาย ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีชีวิตของพระเจ้าในตัวฉัน พระองค์ทรงเป็นเช่นไร ฉันก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้! ฉันได้ถูกนำจากมนุษยชาติสู่นิรันดรกาล จึงทำให้ฉันเป็นมนุษย์ที่พิเศษ ฉันมีชีวิต และฉันไม่เสื่อมโทรม ไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่พินาศ ความตายไม่มีอำนาจเหนือฉัน! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-13; 2 โครินธ์ 4:9-10; ยากอบ 1:17


Comments are closed