พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2015

มากกว่าศาสนา
Beyond Religion

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้”” (ยอห์น 3:3)

    บางคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่นั้นยังคงตายฝ่ายวิญญาณ นั่นหมายความว่าเขาถูกแยกออกจากชีวิตของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:12) เขาถูกแยกออกจากความตระหนักรู้ พระสิริ และแสงสว่างแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งนี้แย่ยิ่งกว่าการตายฝ่ายร่างกาย

ในสวนเอเดน อาดัมได้ทำบาปต่อพระเจ้า หลังจากนั้นเป็นต้นมา ความมืดได้เข้ามาในโลกนี้ และมนุษย์ได้ถูกแยกออกจากแสงสว่างของพระเจ้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับพระเจ้า และแสวงหาหนทางต่างๆ ที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นจริง จึงทำให้เกิดศาสนาต่างๆ มากมายทั้งหมดในโลกนี้ ศาสนาคือการที่มนุษย์แสวงหาทางของเขาเองในการสื่อสารและติดต่อกับพระเจ้า น่าเศร้าที่มนุษย์ไม่สามารถพบพระเจ้าได้ในศาสนา

อย่างไรก็ดี โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาในโลกเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถคืนดีกับพระเจ้า เพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์เป็นอย่างไร และพระองค์ต้องการอะไร พระเยซูคริสต์คือการสำแดงแห่งน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงเป็นการสำแดงแห่งความรักของพระบิดา เป็นการสำแดงพระลักษณะของพระเจ้า และส่องสว่างพระสิริของพระองค์

พระเยซูได้มาในโลกนี้พร้อมกับคำศัพท์ใหม่ พระองค์ตรัสว่าคุณจะต้อง “บังเกิดใหม่” นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง สำหรับใครก็ตามที่จะเข้าสู่แสงสว่างของพระเจ้า เขาจะต้องมีชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ และต้องบังเกิดใหม่ ในการบังเกิดใหม่นั้นมีความหมายถึงการต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่หัวใจของคุณ หมายความว่าได้รับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่วิญญาณของคุณ ชีวิตนิรันดร์นั้นคือธรรมชาติของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างจากชีวิตของมนุษย์ที่คุณมีเมื่อคุณเกิดมาในโลก เป็นชีวิตที่ไม่มีทางทำลายได้ของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้า!

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ วิญญาณของคุณมีชีวิตต่อพระเจ้า และอาณาจักรของพระเจ้าได้กลายเป็นจริงต่อคุณ การบังเกิดใหม่นั้นหมายความว่าคุณได้ถูกแยกออกเพื่อเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และพระพรที่แน่นอน มูลฐานของโลกนี้ไม่ได้ปกครองเหนือชีวิตของคุณอีกต่อไป คุณได้ถูกแยกออกจากส่วนแห่งความมืด และถูกนำเข้าสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่แห่งพระบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้เป็นมากกว่าศาสนา สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความรักนิรันดร์ของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ โดยการส่งพระเยซูคริสต์มา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดที่ล้ำค่าที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ บังเกิดใหม่ด้วยธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ ในพระคริสต์ข้าพระองค์ดำเนินในชีวิตที่สูงกว่า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:5-7; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed