วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

มากกว่าทักษะและความชำนาญ
More Than Skill And Dexterity

“…และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง” (อพยพ 31:3)

     ต้องใช้มากกว่าทักษะและความชำนาญในการทำงานของพระเจ้า คุณต้องเต็มไปด้วยพระวิญญาณ! จงระลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งเบซาเลลเป็นพิเศษสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พระองค์ต้องเติมเขาให้เต็มด้วยพระวิญญาณก่อน

การซ่อมบำรุงคริสตจักร แผนกดนตรี หรือฝ่ายเทคนิค พันธกิจเด็ก พันธกิจต่อผู้มาคริสตจักรครั้งแรก แผนกต้อนรับ หน่วยงานอภิบาล พันธกิจกลุ่มเซลล์ฯลฯ ล้วนเป็นงานอภิบาล คุณไม่สามารถทำด้วยเนื้อหนังได้ แต่โดยพระวิญญาณ คุณต้องทำสิ่งที่คุณทำในบ้านของพระเจ้าและในแผ่นดินของพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเสมอ ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบของพระเจ้า

ใน 2 โครินธ์ 3:5-6 เปาโลกล่าว “…ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” พระวิญญาณคือผู้ที่ให้ชีวิต ดังนั้นงานและการรับใช้ของคุณในบ้านของพระเจ้าจะต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระองค์

ในโรม 15:15-16 เปาโลเป็นพยานถึงพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เขาเพื่อเป็นพันธกิจของพระเจ้าต่อคนต่างชาติ หลังจากนั้นเขาอธิษฐานว่า “ …เพื่อคนต่างชาติจะเป็นเครื่องบูชาที่ชอบพระทัย คือเป็นที่ชำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ไม่มีพันธกิจใดๆ ที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าปราศจากพระองค์

ถ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำหรือคนงานในคริสตจักร พระวิญญาณต้องชำระงานของคุณให้บริสุทธิ์! เศคาริยาห์ 4:6 กล่าวว่า “ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ”

มีการเติมอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณที่คุณต้องการและต้องมีประสบการณ์ ขณะที่คุณเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้า อ่านเอเฟซัส 5:18-21 เพื่อเรียนรู้วิธีการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเสมอ

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ทำทุกสิ่งโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพระองค์ได้รับการเติมจากพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องในด้านสติปัญญา การตัดสินที่ถูกต้อง ความรู้ พระสิริ และการครอบครอง! ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีประสบการณ์กับความสำเร็จที่ไม่หยุดยั้งและพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้น ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อพยพ 35:31; กิจการ 4:31; 1 โครินธ์ 14:2


Comments are closed