พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2017
มากกว่าการรู้
Beyond An Awareness
“ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์”
(1 ยอห์น 5:13)

    ในข้อพระคำตอนต้น ยอห์นได้เขียนถึงผู้เชื่อ คนที่อยู่ในพระคริสต์แล้ว คนที่เชื่อในพระเจ้าแล้ว เขาไม่ได้กำลังเขียนถึงคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ยอห์นบอกพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” คำว่า “รู้” แปลมาจากคำในภาษา
กรีกว่า “Eido” ซึ่งหมายถึง สังเกตเห็น หรือรู้สึกตัว เป็นความรู้พร้อมกับการรู้สึกตัว

มีคำในภาษากรีกสามคำหลักที่มีความหมายคำว่าความรู้ ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า “รู้” หรือ “ความรู้” ในการบอกถึงความรู้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเหมือนกัน มีความหมายที่ต่างกันออกไป คำในภาษากรีกมีคำว่า “Ginosko”, “Gnosis”, และ “Epignosis” Ginosko คือความรู้ที่ถูกสำแดง ยกตัวอย่างเช่น เอเฟซัส 3:19 กล่าวว่า “คือให้ซาบซึ้งในความรักของ
พระคริสต์ซึ่งเกินความรู้…” “ความรู้” ในที่นี้คือคำว่า Ginosko ในขณะที่ Gnosis คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางการทำงานของสมอง

ความรู้ที่สามซึ่งเป็นความรู้ที่สูงที่สุดคือ “Epignosis” ความรู้แบบนี้นำคนที่รู้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งที่รู้ และนั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจริงๆ ลองจินตนาการว่ามีบางคนบอกคุณว่าจะมีของขวัญส่งมาให้คุณ และเมื่อของคุณได้รับของนั้นแล้ว นั่นคือ “Ginosko” เมื่อคณเปิดของขวัญและรู้ว่ามันคืออะไร นั่นคือ “Eido” เพราะว่าตอนนี้คุณมองเห็นแล้ว แต่คุณยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับมัน

เมื่อคุณนำของขวัญออกมาและเริ่มต้นใช้มัน คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์กับของขวัญ นั่นคือ “Epignosis” ดังนั้นในการเป็น
คริสเตียน ไม่เพียงพอที่จะเพียงแค่รู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนและคุณมีชีวิตนิรันดร์ ความรู้นั้นควรจะเป็นความจริงในวิญญาณของคุณ บางสิ่งที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ มีชีวิตและเพลิดเพลินได้ในตอนนี้! ความรู้นั้นควรเป็นพลังที่สำคัญที่ควบคุมความคิดและการกระทำของคุณ สิ่งนี้ทำให้การภาวนาพระคำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก จะทำให้คุณเข้าสู่ความตระหนักรู้นั้นและความเป็นหนึ่งกับความจริงที่คุณรู้ในพระคำ ฮาเลลูยา!
คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้าเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ ร่างกายและกระดูกของพระองค์ ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าที่ทำงานในทุกส่วน ทุกข้อต่อ และทุกเซลล์ในเลือดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักและเชื่อมต่อกับความรู้ว่าพระคริสต์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถถูกทำลายหรือสั่นไหวได้ ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นการสำแดงพระสิริและธรรมชาติของพระคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: โฮเชยา 4:6; 2 เปโตร 1:2-4


Comments are closed