พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2018
มั่นใจในพระคำ
Confidence In The Word

“เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่าน อันจะนำมาซึ่งบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทน เพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10:35-36)

   ความมั่นใจของคุณในพระคำจะต้องไม่สามารถสั่นคลอนได้ ฝึกฝนพระคำแม้ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดในชีวิต ยกตัวอย่างว่าถ้ามีบางสิ่งที่ดูเหมือนยากลำบากที่คุณไม่แน่ใจว่าอาหารมื้อต่อไปจะมีหรือไม่ อย่าหวั่นไหว กล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อด้วยพระคำ ระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูในมัทธิว 6:25 “เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม…”

เปาโลกล่าวถึงสิ่งเดียวกันนี้ว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ” (ฟีลิปปี 4:6) ฝึกฝนสิ่งนี้ ให้ความมั่นใจของคุณอยู่บนพระคำ บางทีคุณอาจจะมองดูในบัญชีธนาคารของคุณและพบว่าไม่มีเงินเหลืออยู่เลย นั่นไม่ควรที่จะทำให้คุณพูดความยากจนหรือความขาดแคลน จงปฏิเสธที่จะร้องขอ แต่ให้ประกาศว่า “ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีอย่างเพียงพอในความพอเพียงของพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีความมั่งมีที่ยังมองไม่เห็น สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีเพื่อข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี”

ปฏิบัติความเชื่อของคุณในพระคำและคุณจะชนะเสมอ พระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ ความยิ่งใหญ่ของคุณ และความรุ่งเรืองของคุณได้ประทานให้แก่คุณแล้ว จงคิด พูด และดำเนินตามนั้น และคุณจะดำเนินชีวิตเหนือระบบของโลกนี้ จงครอบครองและมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ด้วยพระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณ ไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะย่ำแย่เพียงใด คุณสามารถนำพระสิริของพระเจ้าออกมาได้ เหมือนที่พระเจ้าได้ทำให้เกิดระเบียบขึ้นในความวุ่นวายด้วยพระดำรัสของพระองค์

2 โครินธ์ 4:17-18 กล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น…” สังเกตถึงสิ่งที่พระคำบอกว่าจะเกิดขึ้น เมื่อคุณจดจ่อที่พระคำ เมื่อความมั่นใจของคุณอยู่ในพระคำ สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความยากลำบาก ก็จะทำให้เกิดพระสิริอย่างมากที่คงถาวร สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความมั่นใจอย่างยิ่งใหญ่ในความหวัง ความเชื่อ และความรัก ในพระคำของพระองค์ มากยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพระองค์มีความมั่นใจในชัยชนะ ความสำเร็จ และชีวิตแห่งพระสิริ เพราะว่าพระคำของพระองค์ได้บอกเช่นนั้น ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติทุกวัน เพราะว่าพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะ มีชัยชนะในวิถีชีวิตประจำวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:28; 1 ยอห์น 5:4-5; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed