ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2018
มั่นใจในพระคำเหมือนเด็ก
Childlike Confidence In The Word

…ทำนองเดียวกัน คำของเราที่ออกจากปากของเรา …จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น (อิสยาห์ 55:10-11)

     พระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ มีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ (ฮีบรู 4:12) ความปรารถนาของพระเจ้าที่มีต่อเราคือ เราจะถูกสร้างโดยพระคำ ที่เราจะเป็นเลิศและก้าวหน้าโดยพระคำ 1 เปโตร 2:2 (ฉบับ ThaiKJV) กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น”

พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า …เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ (มีความเชื่อ ถ่อมใจ เต็มด้วยความรัก ให้อภัย) ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย” (มัทธิว 18:3 ฉบับ Amplified Bible, Classic Edition) การเชื่อมั่นในพระคำเหมือนเด็กไม่ได้ทำให้คุณถูกหลอกง่ายหรือไร้เดียงสา แต่จะทำให้คุณฉลาดและเกิดผลในพระปัญญาของพระเจ้า

พระคำไม่ส่งผลกระทบในชีวิตของหลายๆ คนเนื่องจากพวกเขาโต้เถียงกับพระคำ พวกเขามักจะหาเหตุผลกับพระคำ แต่ว่าเด็กๆ นั้นไม่ยุ่งอยู่กับการหาเหตุผลในสิ่งต่างๆ พวกเขาปฏิบัติง่ายๆ จากมุมมองที่บริสุทธิ์ของพวกเขา เชื่อในผู้ที่นำ ในคำแนะนำหรือคำสั่งสอนที่พวกเขาได้รับ นั่นเป็นวิธีที่เราควรจะใช้กับพระคำ

พระเยซูตรัสกับฟาริสีว่า “พวกท่านจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะด้วยคำสอนจากบรรพบุรุษที่พวกท่านรับและสอนต่อๆ กันมา” (มาระโก 7:13) อย่าพึ่งพามุมมองทางศาสนา แนวความเชื่อ หรือแบบแผนความคิดที่ตรงกันข้ามกับพระคำ จงเป็นเหมือนเด็กที่ชื่นชมและหิวกระหายในพระคำเพื่อที่จะกระทำตามสิ่งที่พระคำบอกไว้

ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือเกิดอะไรกับคุณ คุณสามารถเชื่อวางใจในพระคำ และใช้พระคำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ในบ้าน ในด้านการเงิน การศึกษาและในด้านร่างกาย ถ้าโรคภัยโจมตีคุณจงยืนอย่างมั่นคงในพระคำ ประกาศว่า “ฉันมีสุขภาพดีและแข็งแรง เพราะว่าฉันมีชีวิตของพระเจ้าภายในฉัน” ถ้ามีความกลัวจงประกาศว่า “ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต พระเจ้าที่อยู่ในฉันใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

พระคำนั้นไว้วางใจได้ ดังนั้นจงมีความกล้าที่จะกล่าวพระคำออกมา และพระคำสำเร็จผลเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้ากำลังทำงานและเกิดผลในฉัน ฉันเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ มีใบเขียวสดเสมอ และเกิดผลตามฤดูกาลเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของฉันและค้ำจุ้นฉัน ดังนั้นฉันมีชีวิตในสุขภาพจากสวรรค์ ความอุดมสมบูรณ์อันอัศจรยย์ และในชัยชนะเรื่อยไปและในความเจริญ ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11; 2 โครินธ์ 1:20 ;มัทธิว 18:3-4


Comments are closed