วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณที่มีต่อพระองค์
It’s About Your Love For Him

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว” (2 โครินธ์ 5: 14)

     ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอัครทูตเปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อเรา แต่ความรักที่เรามีต่อพระองค์ และความรักนั้นเร้าใจให้เรายืนอยู่ในและด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอย่างไร ไม่ว่าจะมีการต่อต้านอย่างไรก็ตาม ความรักที่เปาโลมีต่อพระคริสต์คือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะประกาศและปกป้องความจริงของข่าวประเสริฐ

อ่านกาลาเทีย 2:11-21 และดูว่าเปาโลได้ปกป้องความจริงของข่าวประเสริฐต่อเปโตรอย่างไร เขากล่าวว่า “แต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่าท่านทำผิดแน่ เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั้น ท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั้นมาถึง ท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกเข้าสุหนัต และพวกยิวคนอื่นๆ ก็ได้แสร้งทำตามท่าน แม้แต่บารนาบัสก็หลงแสร้งทำตามคนเหล่านั้นไปด้วย…” (อ่านข้ออ้างอิงทั้งหมดจนถึงข้อที่ 19)

ในข้อที่ 20 เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” ช่างเป็นความเชื่อมั่นที่ดีจริงๆ! มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณที่มีต่อพระองค์!

ความรักนั้นจะต้องเป็นความคิดที่ควบคุม เป็นหลักการนำทางของชีวิตคุณ ไม่สำคัญว่าการต่อต้านจะรุนแรงหรือโหดร้ายเพียงใด คุณต้องยืนหยัดปกป้องข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างไม่ลังเล!

คุณรักพระองค์มากแค่ไหน? ถ้าคุณไม่คิดว่าความรักนั้นแข็งแกร่งพอในหัวใจของคุณ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำนั้นก็เรียบง่าย นั่นคือเปิดใจของคุณต่อพระองค์ในคำอธิษฐานและบอกพระองค์ว่า “พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์จริงๆด้วยสุดหัวใจและตลอดไป นี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการทำ นั่นคือรักพระองค์และทำตามพระคำของพระองค์”เมื่อคุณกล่าวสารภาพรักที่คุณมีต่อพระองค์ คุณก็จะมีประสบการณ์กับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ และความปรารถนาเพื่อข่าวประเสริฐของคุณก็จะเพิ่มพูนขึ้น ความรักที่คุณมีต่อพระเยซูคริสต์มีความหมายต่อพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งที่คุณสามารถมอบให้กับพระองค์ได้ ดังนั้นจงรักพระองค์ด้วยสุดหัวใจและพิสูจน์ด้วยการรักษาพระคำของพระองค์ ฮาเลลูยา ! (ดู ยอห์น 14, 15, 21)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระคริสต์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่บื้องหลังความปรารถนาอันแรงกล้าที่มีต่อข่าวประเสริฐของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถูกเร้าใจโดยความรักนั้นให้ประกาศข่าวประเสริฐและเผยแพร่อย่างรวดเร็วและเร่งด่วนจนกระทั่งทั่วทั้งโลกรู้จักความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:8; 1 ยอห์น 5:3


Comments are closed