ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2019
มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบสนองของคุณต่อพระคำ
It’s About Your Response To The Word

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย (ฮีบรู 4:12)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราช่วยให้เราทราบถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า อย่างไรก็ตามพระคำสามารถผลิตผลลัพธ์เพื่อคุณเมื่อคุณเชื่อและลงมือปฏิบัติเท่านั้น การตอบสนองด้วยความเชื่อของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น 2 เปโตร 2:3 กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงประทานทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและในทางของพระเจ้าแก่คุณ นี่หมายความว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการซึ่งสอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้านั้นเป็นของคุณแล้วในพระคริสต์

ดังนั้นการตอบสนองของคุณควรจะเป็น “สรรเสริญพระเจ้า! สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ชีวิตแห่งชัยชนะอย่างต่อเนื่อง และการจัดเตรียมที่เปี่ยมด้วยพระสิริอื่นๆ ของข่าวประเสริฐคือความเป็นจริงในปัจจุบันของฉันในพระคริสต์” การตอบสนองต่อพระคำคือวิธีที่คุณทำให้พระคำเป็นจริงในชีวิตส่วนตัวของคุณ และนี่คือความหมายของความเชื่อ นั่นคือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

การกระทำของคุณ การตอบสนองต่อความเป็นจริงที่คุณเห็นในพระคำของพระเจ้า นั่นคือความเชื่อ 1 โครินธ์ 2:12 กล่าวว่า “เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” ความเชื่อคือการปฏิบัติตามความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ที่เปิดเผยสำแดงแก่เราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงและดำเนินชีวิตตามนั้น

ยกตัวอย่างเช่น 2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” นี่หมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณยืนยันว่าคุณมีชัยชนะเสมอและในทุกสิ่ง คุณยึดที่มั่นของคุณไว้และยืนยันว่าคุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ คุณไม่เพียงแต่คิด คุณกล่าวยืนยันด้วย ฮาเลลูยา!

พระเจ้าให้พระคำของพระองค์แก่เราเพื่อให้เราใช้ดำเนินชีวิต และเพื่อใช้ในการสร้างแผนที่แห่งชัยชนะ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะใช้พระคำ ที่จะทำให้พระคำเกิดผล การเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาในด้านการเงิน สุขภาพ และครอบครัวของคุณจะเกิดขึ้นเนื่องจากจากการตอบสนองของคุณต่อพระคำเท่านั้น ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า 2 โครินธ์ 4:13 กล่าวว่า “เราก็เชื่อ ฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบสนองของคุณต่อพระคำ นั่นคือสิ่งที่คุณพูดบนพื้นฐานของสิ่งที่พระองค์ตรัส

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์มาก พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์ชอบธรรมและเจริญรุ่งเรือง พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งมีชัยและผลิตผลลัพธ์ในข้าพระองค์และเพื่อข้าพระองค์ในทุกสิ่ง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 2:14; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed