เสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2016

มอบให้ประสบความสำเร็จ

Endowed To Prosper

“ท่านจงระลึกถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้..”. (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18)

    คำว่า “กำลัง” ในข้อพระคำตอนต้นมีความหมายจริงๆ ว่าให้ความสามารถ หมายความถึงกำลังหรือความสามารถ ดังนั้นจึงควรที่จะอ่านว่า “ท่านจงระลึกถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้สิทธิ์ กำลัง และประทานความสามารถให้กับท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้”

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราอ่านสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับซาอูลใน 1 ซามูเอล 10:6 “แล้วพระวิญญาณของพระยาห์เวห์จะทรงสวมทับท่าน และท่านจะเผยพระวจนะกับคนเหล่านั้น ท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นคนละคน” เมื่อพระวิญญาณมาเหนือคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม พวกเขาได้รับความสามารถที่เหนือธรรมชาติ เมื่อเราอ่านในปฐมกาล 12:2 พระดำรัสของพระเจ้าต่ออับราฮัม “…เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” นั่นคือการให้สิทธิ์ ความสามารถสำหรับความยิ่งใหญ่ กำลังและฤทธิ์เดชที่จะจำเริญขึ้น ได้ประทานให้กับเขาเมื่อพระเจ้าทรงตรัสถ้อยคำเหล่านั้นกับเขา

ตอนนี้เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ กาลาเทีย 3 สถาปนาความจริงที่สำคัญว่าเราเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ในข้อที่ยี่สิบเก้า เปาโลบอกว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” ดังนั้นในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ความสามารถที่เหนือธรรมชาติสำหรับความยิ่งใหญ่ ความสำเร็จ และชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด และความเป็นไปได้มากมายถูกประทานให้กับคุณ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณอีกต่อไป เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ การตระหนักของคุณถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ และเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์เกี่ยวกับคุณ คือการรับประกันชีวิตที่เพิ่มพูนพระสิริมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ของคุณเรียนรู้ที่จะยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฟังเสียงของพระองค์ภายในคุณ พระองค์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ และนำความสามารถที่เหนือธรรมชาติในการจำเริญขึ้นมาสู่ชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานความได้เปรียบที่เหนือธรรมชาติในชีวิตแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับความสามารถของพระเจ้าในการเดินในความชอบธรรม ความรุ่งเรือง สุขภาพ ความสำเร็จ และชัยชนะ ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในความยิ่งใหญ่และในความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในวันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 2:20; อิสยาห์ 30:21; ฟีลิปปี 4:13


Comments are closed