จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2014

มอบทั้งหมดของคุณแด่พระองค์
Give Him Your All

“บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา” (สุภาษิต 23:26)

    จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้น สิ่งที่พระเจ้าต้องการนั้นชัดเจน นั่นคือหัวใจของคุณ และตาของคุณที่จะสังเกตดูทางของพระองค์ พระองค์ต้องการให้คุณรักพระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ 2 โครินธ์ 5:15 กล่าวว่า “และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” คนอื่นอาจบอกว่าคุณเป็นคนโง่ในการรักพระเจ้าและรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของคุณ แต่ไม่เคยมีใครเป็นคนโง่เพราะความเชื่อ การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าคือการทรงเรียกที่สูงที่สุดและเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด!

ผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นอยู่ในตำแหน่งสำหรับความยิ่งใหญ่ในชีวิต เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ทุกสิ่งที่เขาทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:3) เขามีประสบการณ์แห่งความเต็มล้นและความยินดีในชีวิตอย่างสูงสุด เพราะว่าความปรารถนา ความรู้สึก ภาระใจ และความหิวกระหายของเขาอยู่ในพระคริสต์ เมื่อคุณมอบทั้งหมดของคุณแด่พระเจ้า และวางใจพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ พระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขและมีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่

ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมดาวิดจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินและสติปัญญาอย่างมาก ก็เป็นเพราะว่าเขาได้มอบถวายทั้งหมดของเขาแด่พระเจ้า! เขายังสอนซาโลมอนลูกชายของเขาให้ทำอย่างเดียวกัน ใน 2 ซามูเอล 24:24 พระองค์ตรัสว่า “เราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้” เป็นความคิดที่ดีมาก! มีเพียงสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ดีเพียงพอสำหรับพระเจ้า!

ในการประทานพระบัญญัติแก่ชนชาติอิสราเอล พระเจ้าได้เตือนอย่างเฉพาะเจาะจงกับเขา ห้ามไม่ให้นำสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดมาถวาย “แต่ถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใดๆ คือขาเกหรือตาบอดหรือมีตำหนิอย่างใดมาก ท่านอย่าถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 15:21) เมื่อคุณถวายสิ่งที่ดีที่สุดของคุณแด่พระเจ้า และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมี พระองค์จะประทานรางวัลแก่คุณสำหรับการแสดงออกแห่งความเชื่อและการไว้วางใจ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระเจ้า ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์รับใช้พระองค์อย่างขยันขันแข็ง ด้วยความยอดเยี่ยม และมอบถวายหมดทั้งหัวใจ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพระองค์และเป็นเหตุทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์! ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้รู้จักและรับใช้พระองค์ และสำแดงความรักและความชอบธรรมของพระองค์แก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:1-4; อิสยาห์ 40:31; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5


Comments are closed