อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2015

มอง “หันไป” หาพระเยซู!
Look “Away” Unto Jesus!

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์…” (ฮีบรู 12:2)

    การเดินในชีวิตคริสเตียนของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะมอง “หันไป” จากสิ่งที่รบกวนสมาธิ เพื่อมองดูที่พระเยซู ข้าพเจ้าชอบในแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่นที่กล่าวไว้ว่า “หัน [จากทุกสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขว] ไปที่พระเยซู…” สิ่งที่พระเจ้าบอกกับคุณในตอนนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย: หันจากทุกสิ่ง และจ้องมองดูที่พระเยซู อย่าเสียสมาธิ

จินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรบนทะเลกับพระเยซู ถ้าเขาจดจ้องที่พระองค์ เขาก็คงจะไม่รู้สึกหวั่นเกรงกับคลื่นและลมพายุ เนื่องจากเขาเสียสมาธิ เขาจึงเริ่มต้นที่จะจมลง สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหลายคนในวันนี้ เมื่อพวกเขายอมให้ตัวเองรู้สึกท่วมท้นไปด้วย “ขนาด” ของปัญหาของพวกเขา แทนที่จะจดจ่อที่พระคำของพระเจ้า พวกเขาจมลงเรื่อยๆ จงปฏิเสธที่จะท่วมท้นด้วยปัญหาใดๆ

ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณไม่สามารถจัดการได้ด้วยพระคำของพระเจ้า ทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่อาศัยของคุณ จงดำเนินชีวิตในพระคำ! เรียนรู้จากพระเยซู พระองค์ดำเนินชีวิตแห่งพระคำ ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคำ! พระองค์จดจ่อ และไม่เคยเสียสมาธิจากพระคำเลย พระองค์ทรงมองดูที่ผลแห่งความเชื่อของพระองค์ เพราะว่าความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงทนทุกข์บนไม้กางเขน แม้ว่าจะมีความอับอายก็ตาม พระองค์ไม่สนใจว่าผู้คนจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์ พระองค์จดจ่อที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ สิ่งนี้ควรจะเป็นเช่นเดียวกันกับคุณด้วย

คนอื่นอาจจะล้อเลียนคุณ เพราะว่าคุณอุทิศตนและทุ่มเทเพื่อพระเจ้า แต่อย่าให้สิ่งนั้นส่งผลกระทบกับคุณ มีแรงบันดาลที่จะรักพระองค์มากขึ้น ได้รับการท้าทายที่จะรับใช้พระองค์ด้วยภาระใจที่มากขึ้น อย่าหวั่นไหวไปกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ยึดไว้ให้มั่น ด้วยสายตาที่จดจ่อที่พระเยซู

1 ทิโมธี 6:12 กล่าวว่า “จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” อยู่ในพระคำ และอย่าหันไปจากพระคำ และพระเจ้าจะทรงรักษาคุณให้อยู่ในสันติสุขและความรุ่งเรือง “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เจ้านายอื่นนอกเหนือพระองค์ได้ครอบครองพวกข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รับรู้แต่พระนามของพระองค์เท่านั้น” (อิสยาห์ 26:3)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีสันติสุขที่สมบูรณ์ เพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระคำ และดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้า! สายตาของข้าพเจ้าจับจ้องที่พระเยซู ผู้ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า และเป็นผู้เลี้ยงแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีการทดลอง การทดสอบ หรือการข่มเหงใดที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญ เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:26; เยเรมีย์ 17:7; กาลาเทีย 3:6


Comments are closed