อาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2017
มองไปข้างหน้า
Look Ahead

“…แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (ฟีลิปปี 3:13)

    มีสิ่งมากมายที่พระเจ้าได้ทรงตรียมไว้สำหรับคุณเพื่อให้คุณได้ชื่นชมในปีที่จะมาถึงนี้ มองไปข้างหน้าในปีใหม่ด้วยความเชื่อและความยินดี เพราะว่าพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ข้างหน้า และส่องสว่างมากกว่าชัยชนะของเมื่อวานนี้ ปฏิเสธที่จะให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าล้มเหลว ความอ่อนแอ และความผิดหวัง ที่คุณอาจเคยเผชิญทำให้ความตื่นเต้นและความเชื่อสำหรับชัยชนะของคุณหมดไป

ตั้งเป้าและจดจ่อที่พระวิญญาณและพระคำของพระองค์ อย่าจดจ่อที่อดีต มองไปข้างหน้า ยกนิมิตของคุณให้สูงขึ้น ความโศกเศร้าของวันวานและความกลัวในอนาคตเป็นศัตรูของความสุขในปัจจุบัน วางตัวคุณเองให้พร้อมสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะโดยการจดจ่อและดำเนินชีวิตในพระคำ จงปฏิเสธที่จะล้มเลิกความฝันของคุณ

สุภาษิต 4:18 กล่าวว่า “…วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆจนเต็มวัน” เชื่อและยืนยันในสิ่งนี้ว่าเป็นความจริงในชีวิตของคุณ คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าในฐานะลูกของพระเจ้าเท่านั้น การเดินทางของคุณในชีวิตคือการขึ้นไปและไปข้างหน้าเท่านั้น ไม่มีความผิดหวัง เพราะว่า “…เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

ชื่นใจเถิด! อนาคตนั้นสดใส! คุณไม่มีอะไรที่ต้องกลัว พระเจ้าได้ทำให้ทางที่คดเคี้ยวตรงแล้ว ดังนั้นคุณจะชนะและเป็นความสำเร็จในปีที่จะมาถึง พระองค์ตตรัสไว้แล้วในยอห์น 16:33 “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”

มองเห็นตัวเองส่งผลกระทบมากขึ้นเพื่อข่าวประเสริฐในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ มองเห็นตัวคุณเองอยู่ในสุขภาพที่ดี มีความสุข และความเจริญรุ่งเรือง มองเห็นตัวเองกำลังเดินในความชอบธรรมและเกิดผลแห่งความชอบธรรม มองเห็นตัวเองทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งในปี 2018 ในขณะที่คุณรับและวิ่งไปกับพระคำสำหรับทั้งปี ให้แน่ใจว่าได้ร่วมการประชุมนมัสการของเราในวันที่ 31 ธันวาคม ในคริสตจักรของคุณ ออนไลน์ที่ www.christembassy.org หรือผ่านทางระบบผ่านดาวเทียม และจุดที่ตั้งถ่ายทอดสดรอบโลก

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าเข้มแข็งและกล้าหาญ ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อ ยื่นมือออกไปและรับเอาพระสิริที่อยู่ภายภาคหน้า ทางของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแสงของพระอาทิตย์กำลังขึ้น เพื่อส่องสว่างยิ่งๆ ขึ้นจนกระทั่งเต็มวัน ข้าพเจ้ากำลังเดินในความชอบธรรม และทำงานออกผลแห่งความชอบธรรม สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:18-20


Comments are closed