เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2018

มองไกลกว่าโลกนี้
Look Beyond This World

“เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:7)

    พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้ เราก็เป็นพวกน่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมด” (1 โครินธ์ 15:19) ถ้าทุกสิ่งที่มี ทุกสิ่งที่ทำ และทุกสิ่งที่เราทุ่มเทให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกนี้ นั้นก็เป็นเรื่องที่สิ้นหวังและสูญเปล่า ชีวิตบนโลกไม่ใช่จุดสิ้นสุด เราอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนตัวเองสำหรับชีวิตหลังความตาย ชีวิตในมิตินิรันดร์คือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

เราใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างไรในโลกนี้ จะเป็นสิ่งที่กำหนดว่า เราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์ ในชีวิตหลังความตาย เหตุผลคือชีวิตที่เราอยู่ในโลกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับเรื่องความเชื่อในพระองค์ ความเชื่อในพระวจนะ ความรู้และความเข้าใจในความจริงฝ่ายวิญญาณ มีความเข้าใจน้อยเท่าใด คุณก็จะมีประสิทธิผลน้อยเท่านั้นในยุคหน้า ดังนั้นชีวิตของเราในโลกนี้เป็นการฝึกตัวเราเพื่ออนาคตดังกล่าว เพราะพระเจ้าจะประทานสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่แก่เรา เราจะปกครองและครอบครองร่วมกับพระคริสต์ในยุคหน้า

ให้ระลึกถึงคำตรัสของพระเยซูในลูกา 19:17 พูดกับคนใช้ที่สัตย์ซื่อ “…เพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิด” เช่นเดียวกัน ถ้าคุณสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระองค์ได้มอบหมายให้คุณดูแล พระองค์ก็จะมอบหมายให้คุณดูแลมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้ แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย พระองค์จะอวยพรคุณและให้สิทธิอำนาจแก่คุณในการปกครองเมื่องต่างๆ ประเทศต่างๆ และอาณาเขตต่างๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะปกครองเมือง ประเทศ และเขตแดนในโลกที่จะมาถึง มันขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับพระวจนะและประยุกต์ใช้ในโลกนี้ นี่คือเหตุผลเหนึ่งที่คุณต้องฝึกและเรียนรู้ฝ่ายวิญญาณในเรื่องของพระเจ้า ให้รับความกระจ่างในสิ่งที่เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ใช้ความเชื่อของคุณเอาชนะประชาชาติ และควบคุมสถานการณ์ของโลกนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่จะปกครองโลกที่กำลังจะมาถึง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์เรื่องความสำคัญของการจดจ่อในเรื่องที่ถูกต้อง โดยไม่ถูกทำให้ไขว้เขวไป เนื่องจากการล่อลวงของยุคนี้ ข้าพระองค์ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ปกครองและมีชัยชนะด้วยพระคำพระองค์ในวันนี้ และพร้อมแล้วสำหรับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในยุคที่กำลังจะมาถึง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:21; 1 โครินธ์ 15:19


Comments are closed