เสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2015

มองเห็น และเปลี่ยนให้เป็น!
See, And Become!

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอธิบายถึงพระสิริที่มาจากพระคำของพระเจ้า พระสิรินี้อยู่โลกฝ่ายวิญญาณ โลกที่เราเกิดในฐานะคริสเตียน เป็นโลกเดียวกันที่พระเยซูเข้าไปหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เป็นที่ซึ่งมีอยู่จริงและเราดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ เป็นโลกแห่งพระสิริผ่านทางการภาวนาพระคำ เราได้ถูกนำเข้าสู่โลกนั้น พระคำของพระเจ้านำพระสิรินั้นให้กับเรา และนำเราเข้าสู่พระสิริ

เมื่อเรามองดูกระจกของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระคำ เราได้รับ “การเปลี่ยนแปลง” ให้เหมือนพระฉายของพระสิริของพระเจ้าที่เราเห็นในพระคำ ยิ่งคุณมองดูพระคำมากเท่าใด คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากเท่านั้น คุณจะมองดูพระคำได้อย่างไร? ไม่ใช่การเพียงสอดสายตาผ่านหน้าในพระคัมภีร์เหมือนที่คุณอ่านหนังสือพิมพ์ แต่โดยผ่านทางการศึกษาและภาวนาอย่างลึกซึ้ง ผ่านการภาวนานั้นพระคำจะหยั่งรากลงในวิญญาณของคุณ และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของคุณ พระคำนั้นจะสร้างภาพขึ้นในจิตใจของคุณ เป็นภาพแห่งพระสิริของพระเจ้า นั่นจึงสำคัญว่าคุณมองเห็นอะไร เมื่อคุณ “มองดู” เข้าไปในกระจกของพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น พระคำบอกว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณเห็น มองเห็นว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว และเป็นคนที่ถูกประกาศว่า “ไม่มีความผิด!” 1 โครินธ์ 6:11 กล่าวว่า “…แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” มองเห็นตนเองเป็นเช่นนั้น

ให้กล่าวพระคำอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม พระคำในปากของคุณจะเติบโตและมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวง นั่นคือพระสิริแห่งพระคำ เมื่อคุณภาวนาพระคำและกล่าวออกไป คุณได้เข้าสู่โลกแห่งพระสิริ ที่ซึ่งคุณจะมองเห็นชีวิตจากยอดเขา มองเห็นเพียงแต่ความเป็นไปได้

จำไว้ว่าคุณมีชัยชนะในพระเยซูคริสต์ คุณมีชัยเหนือทุกสิ่งแล้ว โลกทั้งใบนี้เป็นของคุณ ให้ความคิดของคุณอยู่บนความจริงจากพระคำของพระเจ้า มองเห็นตัวคุณในสุขภาพที่ดี ความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระสิริในพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กำลังก้าวไปข้างหน้าในชีวิต และมีชัยชนะทุกวัน ข้าพเจ้ามีแนวความคิดของผู้ชนะ และสติปัญญาของพระเจ้าปกคลุมหัวใจของข้าพระองค์ เป็นหลักฐานในความยอดเยี่ยมที่เห็นได้ในถ้อยคำและการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; ฮีบรู 4:12


Comments are closed