อังคาร ที่ 23 มกราคม 2018
มองเห็นว่าคุณได้รับการสร้างใหม่แล้ว
See That You’ve Been Glorified

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

   เมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว พระคำกล่าวว่า “ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น เขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่..(ปฐมกาล 3:7) การไม่เชื่อฟังของเขาทำให้เขา “มองเห็น” ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ และพวกเขามีความอับอายและความกลัว เมื่อพระเจ้าทรงเรียกหาอาดัมในสวน เขาตอบกลับไปว่า “…ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวน และข้าพระองค์ก็กลัว เพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ ข้าพระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสีย”(ปฐมกาล 3:10) พระเจ้าทรงตอบเขาว่า“…ใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้าได้กินผลจากต้นไม้นั้น ซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากินแล้วหรือ” (ปฐมกาล 3:11)

เป็นสิ่งสำคัญว่าคุณมองเห็นอะไรและคุณมองอย่างไร อาดัมมองเห็นความผิดและความอับอายของเขา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณเห็นอิสยาห์ 33:20 กล่าวว่า “จงมองศิโยน เมืองแห่งเทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็ม เป็นที่อยู่ที่สงบ…” ภาษาฮีบรูของคำว่า “มอง” คือคำว่า “châzâh” ซึ่งมีความหมายว่ามองและเห็นจากโลกฝ่ายวิญญาณ ในการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นความสามารถที่จะมองเห็นจากโลกฝ่ายวิญญาณที่อาดัมและเอวาได้สูญเสียไป และไม่สามารถมองเห็นพระสิริได้อีกต่อไป

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คำว่า “ดูเถิด” คือคำในภาษากรีก “idou” ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำในภาษาฮีบรู “chazah” มีความหมายว่าตระหนักฝ่ายวิญญาณ เพื่อมองเห็น และทำให้เกิดขึ้นจริงในสิ่งที่คุณมองเห็น พระเจ้าต้องการให้คุณมองเห็น ตระหนักฝ่ายวิญญาณ ว่าคุณได้สวมใส่พระสิริ พระสิริที่สูญเสียไปนั้นตอนนี้ได้กลับคืนมาและเป็นจริงได้ในพระคริสต์

นั่นคือความหมายของโคโลสี 1:27 พระคริสต์เป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีของคุณ มีความหมายว่าศักดิ์ศรีนั้นเป็นจริงและมาถึงแล้ว พระเยซูตรัสว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…” (ยอห์น 17:22) ดังนั้นจงมองเห็นว่าคุณได้รับการสร้างใหม่แล้ว! โรม 8:30 กล่าวว่า “ยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรง…โปรดให้มีสง่าราศีด้วย”

จึงไม่มีเหตุผลที่จะกลัวหรือวิ่งหนีจากพระเจ้า พระองค์ได้นำเอาความรู้สึกผิด การกล่าวโทษ และความละอายออกไปจากชีวิตของคุณ และพระองค์ต้องการให้คุณมองเห็นว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์แล้ว จงมองเห็นตัวคุณเองได้รับการชำระโดยความเชื่อและมีสันติสุขกับพระเจ้า! มองเห็นว่าคุณเป็นความสำเร็จและผู้ชนะเสมอไป ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสายตาแก่ข้าพระองค์ให้มองเห็นความจริง เพื่อให้มองเห็นและเดินในพระสิริของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความงดงาม ความยอดเยี่ยม และสติปัญญาของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed