อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
มองเห็นพระคริสต์ในคุณ
See Christ In You

แต่เมื่อเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ได้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้แต่ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า และได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า… (กาลาเทีย 1:15-16)

   อาจารย์เปาโล ในข้อพระคำตอนต้น เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ในตัวของเขา นี่ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับเปาโลเท่านั้น แต่เป็นการทรงเรียกสำหรับคริสเตียนทุกคน โดยการบังเกิดใหม่ พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ พระคำกล่าวว่า “…คือข้อความลึกลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น แต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี 1:26-27)

พระประสงค์ของพระเจ้า ก่อนที่ทรงสร้างโลกคือการสำแดงพระคริสต์ภายในคุณ คุณสามารถมองเห็นพระคริสต์ภายในคุณหรือไม่? คุณสามารถเห็นว่าชีวิตของพระคริสต์อยู่ภายในคุณหรือไม่? ถ้าพระคริสต์เปิดเผยภายในคุณ ก็ไม่มีพื้นที่สำหรับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของคุณ ความหวังว่าคุณจะมีชีวิตอีกครั้ง ความหวังว่าคุณจะมีความสำเร็จเสมอไป ความหวังว่าชีวิตของคุณจะเต็มด้วยพระสิริ ความหวังว่าจะไม่มีความล้มเหลวในชีวิตของคุณ คือการสำแดงของพระคริสต์ภายในคุณ

คุณอาจได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย อย่าหมดหวัง ถ้าคุณสามารถมองเห็นพระคริสต์ภายในคุณ นั่นคือจุดจบของความผิดปกตินั้น พระคำกล่าวว่า “และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ร่างกายก็ตายไปเพราะบาป แต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม” (โรม 8:10) ไม่สำคัญว่าเนื้องอกนั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน ชีวิตพระคริสต์ภายในคุณจะทำให้มันหายไป

เลือดของมนุษย์คือชีวิตของร่างกายของเขา (เลวีนิติ 17:11) แต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว พระคริสต์คือชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:3) เลือดของคุณไม่ใช่สิ่งที่คงรักษาชีวิตของคุณ ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้มากขึ้นในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ว่า “…แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ซึ่งมิได้เกิดจากเลือด หรือความประสงค์ของเนื้อหนัง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12-13)

คุณบังเกิดจากพระเจ้า คุณมีชีวิตพระคริสต์ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ พระคริสต์ในคุณหมายถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณ ช่วงเวลาของความล้มเหลวและความไม่แน่นอนหมดไปแล้ว! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพเจ้าและเป็นทุกอย่างของข้าพเจ้า! ในพระองค์ข้าพเจ้ามีชีวิต และดำเนินไป ในพระองค์ข้าพเจ้ามีชัยชนะตลอดไป ข้าพเจ้าเป็นความสำเร็จ ข้าพเจ้ามีชัยอย่างเหลือล้น พระคริสต์ทรงเป็นผู้ขจัดสิ่งที่ไม่ดี เป็นสติปัญญา ความชอบธรรม และการชำระของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:1-2; กิจการ 22:14


Comments are closed